Timpeallacht oibre spreagúil a sholáthar

 

Tá GSI, mar rannán den Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha, ag iarraidh cultúr eagraíochta a chothú a chuireann béim ar chroíluachanna ar nós lánpháirtíocht, neamhchlaontacht agus comhionannas. Forbraítear agus spreagtar an fhoireann feidhmiú go héifeachtúil agus seirbhís cháilíochta a sholáthar ar mhaithe lenár gcustaiméirí agus lenár ngeallsealbhóirí.

Is acmhainn thábhachtach é Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta an Rialtais (PMDS) lena chinntiú go mbeidh Plean Gnó GSI á fheidhmiú go héifeachtach agus go mbeidh cumhacht ag an bhfoireann ag an am céanna. Rinne an fhoireann bhuan ar fad atá rannpháirteach i PMDS, agus tá tuiscint ag an bhfoireann bhuan agus ag an bhfoireann atá ar conradh araon ar an gCoiste Comhpháirtíochta, mar aon le go leor ítimí clár oibre eile, measúnú ar dhul chun cinn na Roinne maidir le príomhthascáirí feidhmíochta faoi Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn, an comhaontú comhpháirtíochta náisiúnta. Dhírigh Coiste Comhpháirtíochta GSI ag an tráth céanna ar shaincheisteanna a bhain go sonrach le GSI, agus bhí rannpháirtíocht na foirne ag thart ar 20%. Bhí grúpa féin-eagraithe den fhoireann rannpháirteach i Geosports 2005 san Ísiltír agus cé nár thugadar aon trófaí abhaile leo ar an ocáid seo, d’éirigh go maith leo ansin agus chuir siad lena líonra teagmhálaithe i suirbhéireachtaí geolaíochtaí eile san Eoraip.


“Forbraítear agus spreagtar an fhoireann feidhmiú go héifeachtúil agus seirbhís cháilíochta a sholáthar”


Eagraíonn GSI Gradaim Cunningham gach bliain agus bíonn dhá chuspóir acu. Bronntar dhá dhuais ar na tionscadail léarscáiliú geolaíochta fochéimí is fearr agus dámhadh iad ar Eleanor Donoghue, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus ar Eoin MacCraithe, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath i Nollaig 2005. Chuaigh an dá dhuais a bronnadh ar chomhaltaí foirne ar son cur go mór le hobair agus le forbairt GSI chuig Margaret Nolan agus John Dooley.

Tháinig athrú suntasach ar an bhfoireann bhuan agus ar an bhfoireann a bhí ar conradh i rith 2005 de bharr athruithe ar shocruithe conartha, agus bhí titim shuntasach ar an líon foirne a bhí ar conradh.
Tháinig nó d’fhill an fhoireann seo a leanas ar GSI i 2005: John Dalton, Paula Gormley, Taly Hunter Williams, Gordon Poole agus Joseph Whelan. D’fhág an fhoireann seo a leanas GSI i 2005: Brian Carroll, Petra Coffey, Christine Colgan, Jane Coll, Rodger Connell, John Dalton, Laurence Dempsey, Fiona Dunne, Scott Engering, Paddy Fitzsimons, Lorraine Gallagher, Vincent Gallagher, Michael Geoghegan, Jim Graham, Kathryn Hill, Ralph Horne, David Ivers, Siobhán McLaughlin, Oisín O’Briain, Matthew Parkes, Gordon Poole, Niamh Redmond, Aaron Sheehan-Clarke agus Joseph Whelan. Bhí Ralph Horne (Stiúrthóir Cúnta) agus David Ivers (Leabharlannaí) mar chomhaltaí foirne GSI le píosa fada agus bhí aithne mhaith ag go leor custaiméirí orthu. Tar éis iomaíochta inmheánach, cruthaíodh Pat O’Connor mar Stiúrthóir Cúnta agus Eibhlín Doyle agus Koen Verbruggen mar Geolaithe Príomha.

Fuair an Dr. Ralph a chéim gheolaíochta in Aberdeen agus fuair sé PhD ag Birmingham ina dhiaidh sin bunaithe ar a thaighde san Antartach. Thosaigh sé i GSI i 1969 agus chaith sé roinnt blianta ag léarscáiliú geolaíocht buncharraige in iardheisceart na hÉireann agus chaith sé tréimhse ina dhiaidh sin le freagracht as gnéithe teicniúla mianadóireachta agus taiscéalaíochta. Bhí sé ina Stiúrthóir Cúnta ó 1981, agus bhí tionchar suntasach aige ar éabhlú GSI trí bhainistiú ar airgeadas, ar oibríochtaí agus ar sheirbhísí tacaíochta. Guímid scor fada agus sásta ar Ralph agus ar a theaghlach.

Go barr an leathanaigh

Tá oiliúint foirne tábhachtach lena chinntiú go mbeidh GSI ábalta freastal ar riachtanais agus ar ionchais a chustaiméirí agus a gheallsealbhóirí. Le tacaíocht ó aonad forbartha foirne na Roinne, rinneadh infheistíocht shuntasach in oiliúint foirne GSI. Tá tábhacht i gcónaí le scileanna bainistíochta TE agus eolais, le cion mór den fhoireann ag críochniú Ceadúnas Tiomána Ríomhairí na hEorpa (ECDL) nó i mbun cúrsaí cuí eile. D’fhreastail an fhoireann ar raon cúrsaí speisialaithe teicniúla agus gairmiúil freisin. Tá an oiliúint ar fad nasctha le cuspóirí forbartha comhaontaithe i PMDS. Bhí costais oiliúna gar do 4% de chostais tuarastail le roinnt blianta, an sprioc a shocraigh an Státseirbhís.

Éilíonn feidhmíocht mhaith tacaíocht
Soláthraíonn GSI speictream leathan seirbhísí d’earnálacha náisiúnta éagsúla agus is féidir sin a dhéanamh mar gheall ar thiomantas sheirbhísí tacaíochta GSI, atá faoi bhainistíocht an Stiúrthóra Cúnta, do chláir éagsúla. Tá go leor samplaí den tiomantas sin le feiceáil ar leathanaigh na tuarascála seo agus tá aitheantas sonrach tugtha do gach aon seirbhís anseo.

Déanann an tSeirbhís Theicniúil maoirsiú ar an gclár druileála (tá na torthaí tuairiscithe in áit éigin eile sa tuarascáil seo). Bainistíonn sé stóras in Eastát Tionscal Áth an Ghainimh a fuair 960 tráidire croíleacán agus thug custaiméirí cuairt air 15 uair. Rinne saotharlanna GSI an obair pheitrighrafach riachtanach do raon tionscadal. Rinne an tseirbhís theicniúil bainistiú ar an léachtlann (úsáidíodh 179 uair) agus ar an bhflít feithiclí freisin – le dhá fheithicil nua agus ba 5.3 bliain d’aois meán-aois na bhfeithiclí ag deireadh na bliana.

Tacaíonn an Rannóg TE agus Bainistiú Eolais, i gcomhar le Rannán Córais Eolais ár máthair-roinne, le raon leathan gníomhaíochtaí ar feadh GSI, lena n-áirítear forbairt córais. Ábhar imní leanúnach ná ailtireacht bunachar sonraí nua a fhorbairt trí uas-sciliú Oracle.

Oibríonn an Rannóg Cartagrafaíochta go dlúth le seirbhísí eile ag seachadadh tacaíocht lánpháirtithe do gach clár de chuid GSI agus go deimhin codanna eile den Roinn. Is mó an dóigh gur digiteach atá formhór táirgí GSI anois agus bíonn foireann ón Rannóg Cartagrafaíochta rannpháirteach go hiomlán ina bhforbairt agus ina seachadadh agus fós ullmhaíonn siad ábhair thaispeána i gcruachóip do thaispeántais, do chomhdhálacha agus a leithéide. Bhí an fhoireann rannpháirteach don chéad uair i ngníomhaíocht QC i suirbhéireacht amach ón gcósta a bhfuil baint aige le Suirbhéireacht Náisiúnta Ghrinneall Farraige na hÉireann.

Tá príomhrólanna ag an tSeirbhís Riaracháin i ndáil le hairgeadas, foirne, cóiríochta agus seirbhísí do chustaiméirí. Comhlíontar na feidhmeanna sin i gcomhar le Rannáin Airgeadais, Iniúchta Inmheánach, HR agus Seirbhísí Corparáideacha na Roinne. Oibríonn an tseirbhís Ionad Custaiméirí GSI a dhéanann margaíocht ar tháirgí GSI agus a sholáthraíonn siopa aon stad do chustaiméirí, agus cinntíonn sin freagraí cuimsitheacha agus tráthúla ar fhiosrúcháin.

Go barr an leathanaigh

An Bhfuil Tuilleadh Eolais Uait?
Má theastaíonn tuilleadh eolais uait maidir le hobair an GSI nó má cheapann tú go mbeimid in ann cabhrú leat réiteach a fháil ar fhadhbanna, déan teagmháil linn. Tá Geology Matters, nuachtlitir rialta GSI, ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le gsisales@gsi.ie nó an Ionad Custaiméirí. Tá tuilleadh eolais le fáil ag www.gsi.ie maidir le gnéithe eile dár ngníomhaíochtaí, lena n-áirítear Aguisín leis an Tuarascáil Bhliantúil seo a chlúdaíonn na coistí agus na grúpaí oibre a chabhraigh leis an GSI i rith na bliana seo caite. Tá áthas orainn aitheantas a thabhairt do chion na bpáirtithe uile.

Tá sonraí le fáil ar an láithreán gréasáin freisin faoin ionadaíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta a ghlac foireann GSI orthu féin, faoina rannpháirtíocht i gcumainn agus i ngrúpaí oibre, sonraí ar fhoilseacháin uile, cur i láthair agus turais allamuigh faoi threoir fhoireann GSI, chomh maith le cruinnithe thar lear ar rinneadh freastal orthu.

Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann
Sceach na mBacach
Bóthar Haddington
Baile Átha Cliath 4.

R-phoist: gsisales@gsi.ie
Fón: (01) 6782000
Ló-ghlao: 1890 44 99 00
Faics: (01) 6681782
Láithreán gréasáin: www.gsi.ie
http://www.eurogeosurveys.org/
http://www.gsiseabed.ie/

Ionad Custaiméirí
Philip Earley
Fón: (01) 678 2896
R-phost: gsisales@gsi.ie
(Díolachán foilsiúchán, amhairc aerfótagraf)Cuntais Iníoctha
Margaret Nolan
Fón: (01) 678 2820
R-phost:mailto:margaret.nolan@gsi.ie
Screamhuisce
Ceannaire an Chláir: Donal Daly
Déan teagmháil le: Michael Kennedy
Fón: (01) 678 2781
R-phost: michael.kennedy@gsi.ie
Leabharlann
Bernadette Mockler
Fón: (01) 678 2867
R-phost: bernadette.mockler@gsi.ie
Mianraí
Ceannaire an Chláir: Gerry Stanley
Teagmháil: John Butler
Fón: (01) 678 2785
R-phost: john.butler@gsi.ie
Ceathartha/Geoiteicniúil
Ceannaire an Chláir Ceathartha:

Wiliam Warren
Ceannaire an Chláir Geoiteicniúil:
Ronnie Creighton
Teagmháil: John Butler
Fón: (01) 678 2785
R-phost: john.butler@gsi.ie

Oidhreacht/Turasóireacht
Ceannaire an Chláir: John Morris
Teagmháil: John Morris
Fón: (01) 678 2871
R-phost: john.morris@gsi.ie
Clár Bainistíochta Eolais
(Sonraí Digiteacha, GIS, Láithreán Gréasáin)

Ceannaire an Chláir: Mary Carter
Teagmháil: Mary Carter
Fón: (01) 678 2802
R-phost:mailto:mary.carter@gsi.ie
Clár Druileála Aigéan Lánpháirtiúil
Ionadaithe Eolaíochta na hÉireann:
Eibhlin Doyle,
Fón: (01) 678 2814
R-phost: eibhlin.doyle@gsi.ie
agus Brian McConnell
Fón: (01) 678 2850
R-phost: brian.mcconnell@gsi.ie
Tuilleadh eolais ar an láithreán gréasáin seo a leanas: http://www.ecord.org/
Cartlann
Sarah Gatley
Fón: (01) 678 2871
R-phost:mailto:sarah.gatley@gsi.ie
Grinneall na Farraige
Ceannaire an Chláir: Eibhlin Doyle
Teagmháil: Irene Hogan
Fón: (01) 678 2806 (am)
(01) 678 2751 (pm)
Fax: (01) 604 1436
R-phost: eibhlin.doyle@gsi.ie
Suíomh Idirlín: http://www.gsiseabed.ie/
Buncharraig
Ceannaire an Chláir: Andy Sleeman
Fón: (01) 678 2852
R-phost: andy.sleeman@gsi.ie
Seirbhísí Teicniúla
Rochtain ar Stóras Croíleacan: Clive Murray
Airithintí Léachtalanna: Clive Murray
Fón: (01) 678 2855
R-phost: clive.murray@gsi.ie

Freagraíonn an tIonad Custaiméirí GSI fiosrúcháin ón bpobal agus soláthraíonn rochtain ar bhunachair sonraí agus ar chláir ar leithligh don phobal. Molaimid duit teagmháil a dhéanamh le GSI mura bhfuil teagmhálacha bunaithe cheana agat in GSI. Tá bróisiúr ag leagan amach seirbhísí agus praghsanna ar fáil ón Ionad Custaiméirí GSI.

Go barr an leathanaigh

 

Go Tuarascáil Bhliantúil 2005