An Méid a Baineadh Amach i 2005
  • Tá GSI ag tacú leis an eacnamaíocht eolais go gníomhach trí R&D a fhorbairt don earnáil gheolaíochta, mar aon le tacú le taighde trí na bunachair shonraí a úsáid. Tá pleanáil ar siúl leis an earnáil a bheith réidh le bheith rannpháirteach sa Phlean Forbartha Náisiúnta nua (2007-2013).

  • I rith 2005, an bhliain deiridh de Shuirbhéireacht Náisiúnta Ghrinneall Farraige na hÉireann, thug báid de chuid Fhoras na Mara suirbhéanna chun críche amach ó chósta Dhún na nGall agus rinneadh suirbhé Lidar ón aer ar an Mhaoil Rua, Contae Dhún na nGall. Chuir na suirbhéanna sin go mór le sealús sonraí GSI agus bhí mar bhonn do thionscadail taighde agus tionscadail bhreisluacha.

  • Chuaigh Éirinn isteach sa Chlár Druileála Aigéan Lánpháirtithe (IOPD), ag soláthar deiseanna den scoth d’eolaithe in Éirinn, bheith páirteach i dtaighde mara faobhrach agus rinneadh druileáil ar charnáin coiréal in Imchuach an Chuain Mara amach ó Chósta an Iarthair.

  • Tá cosaint screamhuisce mar phríomhthosaíocht do GSI i gcónaí agus soláthraíodh tacaíocht shuntasach maidir le gnéithe screamhuisce den Chreat-Treoir Uisce an AE, i 2005 trí thionscadail Cheantar Abhantrachta. Cuireadh tús le Scéim Chosanta Screamhuisce do Chontae an Chabháin agus tugadh tuarascálacha cosanta foinsí chun críche do dhá sholáthar uisce poiblí i gContae Dhún na nGall.

  • Bua láidir atá ag GSI an raon leathan bunachar sonraí atáthar a mhéadú i gcónaí agus táthar á bhfeabhsú go leanúnach trí nithe nua a fháil agus bailíocht a dhéanamh ar na hábhair atá ann. Forbairt shuntasach a bhí i ndeonadh chartlann Rio Tinto ar 35 bliain de thaiscéalaíocht ar fud na hÉireann.

  • Is gníomhaíocht thosaíochta don GSI é monatóireacht comhshaoil agus ceaptar go mbeidh níos mó tábhachta leis amach anseo nuair a bheidh na torthaí a bheidh leo mar bhonn do mhúnlú príomhphróisis comhshaoil, go háirithe iad sin a bhféadfadh guaiseanna nádúrtha a bheith mar thoradh orthu. Tugadh an chéad chéim den obair ar an mBunachar Sonraí Náisiúnta Sciorraí Talún chun críche agus foilseofar tuarascáil i 2006.

  • Bliain thábhachtach do léarscáiliú buncharraige a bhí ann i 2005. Faoi dheireadh na bliana bhí clúdach iomlán de léarscáileanna agus leabhráin (ach amháin aon leabhrán amháin) foilsithe don tsraith scála 1:100,000 náisiúnta. Is beag nach raibh an obair ar léarscáil ar scála 1:500,000 ar fud an oileáin tugtha chun críche, i gcomhar le Suirbhéireacht Gheolaíochta Thuaisceart Éireann. Thosaigh sraith léarscáileanna nua ar scála 1:50,000, a d’freagair do riachtanais shainiúla chustaiméirí i réimsí tosaíochta, agus táirgeadh leagan píolótach do chuid de Chontae Loch Garman ar mhaithe le meastóireacht.

  • Tugadh léarscáiliú ceathartha 1:50,000 ar bhileog uimhir 48 (Tulach Mhór) agus ar oirthear na hIarmhí – Lú chun críche. Léiríonn an dá cheann sin an tábhacht atá le sil-leaganacha gainimh agus gairbhéil mar fhoinsí greanmheallta agus ag an am céanna is gnéithe tábhachtacha den oidhreacht nádúrtha iad na gnéithe den tírdhreach a shainmhíníonn iad. Is cuidiú tábhachtach é an t-eolas ón léarscáiliú sin maidir le réiteach a fháil ar shaincheisteanna faoi úsáidí talún a thagann salach ar a chéile.

  • Sholáthair an GSI léarscáil ar phoitéinseal mianraí do Chomhairle Chontae Chill Mhantáin. Léirigh sin ceantair ina bhfuil poitéinseal do mhianrú óir agus do tháirmhiotail.

  • Lean turasóireacht tírdhreacha agus tionscadail oidhreachta gheolaíoch, a raibh GSI rannpháirteach leo i gcomhar le comhpháirtithe eile, ag tabhairt geolaíochta ar aird phobail tuaithe ar shlí a chuidíonn le fiontair áitiúla a chothú. Bhí deireadh ag teacht le Céim 1 den Tionscadal Bhréifne san iarthuaisceart faoi dheireadh na bliana ach tá bliain fós fágtha ar thionscadail Chósta Umha i gContae Phort Láirge.

  • Lean an tábhacht le seirbhísí oideachais agus oiliúna do GSI. Bhí GSI rannpháirteach ar bhonn píolótach maidir le forbairt agus seachadadh oiliúna do mhúinteoirí siollabais tíreolaíochta na hArdteistiméireachta. Forbraíodh seirbhísí oiliúna nua maidir le rangú ghrinneall na farraige agus le geolaíocht míochaine, agus cuireadh breis cúrsaí bhainistiú fuíolluisce ar an láthair de chuid FÁS ar fáil.

  • Is príomhbhealach iad tionscadail bhreisluacha chun an t-uasluach a bhaint as bunachair shonraí GSI, ar an gcladach agus amach ón gcósta araon. Bhí GSI rannpháirteach in eachtraíocht nua le comhpháirtithe as Éirinn agus as Ceanada chun cuibhreannas tráchtála a spreagadh le leas a bhaint as an margadh cuimsitheach i dtíortha eile maidir le léarscáiliú ar ghrinneall na farraige.

  • Soláthraíonn Ionad Custaiméirí GSI rochtain aon-táirseach do chustaiméirí ar gach seirbhís de chuid GSI. Bhí díolacháin táirgí GSI thíos 10% i 2005, ag 2977 ítim, i gcomparáid le 2004 (3310) agus bhí an leibhéal fiosrúchán poiblí, ag 4240, seasmhach ó 2004 (4133).

  • De réir mar atá GSI ag bogadh chun cinn i dtreo chumasú gréasáin níos fearr, tháinig ardú 64% ar líon na gcuairteoirí chuig an láithreán greásáin sa bhreis ar leibhéil 2004. Samhlaítear go mbeidh titim ar an líon fiosrúchán ar an bpost, ar an teileafón agus ar an líon daoine a thagann isteach iad féin, ach níl sin tarlaithe go fóill.

  • I measc fhoilseacháin GSI i 2005 bhí Geosolutions (fís straitéiseach ar GSI go dtí 2015) agus Cherishing our Earth (cuntas ar luach sheirbhísí geolaíoch).

  • Tá fócas leanúnach ar fhorbairt agus ar oiliúint foirne, go háirithe ag tráth ina bhfuil laghdú suntasach ar líon na bhfoirne, chun bun a chur faoi sheachadadh éifeachtúil sheirbhísí d’ardchaighdeáin do chustaiméirí.

  • Tá sé i gceist ag GSI cur le feasacht ar na seirbhísí agus an luach a chuireann siad leis an tsochaí. Maidir leis sin, tá clúdach meáin ar ghníomhaíochtaí GSI tábhachtach agus i 2005, bhain formhór den phoiblíocht le Suirbhéireacht Náisiúnta ar Ghrinneall Farraige na hÉireann, ar bhain ardú 80% ar leibhéil 2003 leis.

Go barr an leathanaigh

Go Tuarascáil Bhliantúil 2005