Ag freastal ar shochaí atá ag athrú

Mar eacnamaíocht bhríomhar atá ag méadú, tá go leor éileamh maidir le geolaíocht atá ag athrú in Éirinn. Tá sé ríthábhachtach go bhfreastalaítear ar na riachtanais sin go hiomlán ar shlí thráthúil agus éifeachtach ó thaobh costais de. Is é ról GSI na riachtanais sin a mheas agus a thuar agus a chinntiú go bhfuil an cumas náisiúnta ann le freastal orthu. Tá athrú mór agus comhsheasmhach ar threo straitéiseach na suirbhéanna geolaíocha ar fud na hEorpa le deich mbliana anuas. Tá athrú mór tar éis tarlú ó bheith ag freastal ar mhír aonair custaiméirí, an earnáil acmhainní nádúrtha, go dtí seirbhísí a sholáthar do raon earnálacha den saol náisiúnta a bhfuil imní orthu faoi chosaint comhshaoil, forbairt infrastruchtúir, oidhreacht agus for-rochtain.


Léiríonn suirbhé le déanaí de chuid suirbhéanna geolaíocha na hEorpa fócas níos mó ar sheachadadh eolais (san fhoirm dhigiteach is fearr agus ar shlí is féidir teacht air ar an ngréasán), ar ghuaiseanna nádúrtha agus ar ghníomhaíochtaí idirnáisiúnta, mar aon le harduithe ar obair screamhuisce, ghrinneall na farraige, gheoiteicniúil, ghreanmheallta, gheoifhisiciúil agus gheoicheimiceach. Bhí na treochtaí céanna le feiceáil i ngníomhaíochtaí le déanaí de chuid GSI agus beidh eolas ag ár gcustaiméirí agus ag na geallsealbhóirí araon orthu. Leanann GSI ag feidhmiú mar gheall ar an tábhacht atá le seirbhísí ar fud na tíre agus seirbhísí neamhchlaonta a sholáthar chun tacú le cinntí agus le beartais a bhíonn á ndéanamh ag an leibhéal Eorpach, náisiúnta agus áitiúil. Léirítear sin san éileamh leanúnach ar sheirbhísí GSI agus an ardleibhéal sástachta custaiméirí leis na seirbhísí.


“Laghdaíonn seirbhísí GSI an chontúirt de sochraithe bochta”


Choimisiúnaigh GSI MORI i 2005 chun suirbhé margaíochta a dhéanamh dá chustaiméirí agus geallsealbhóirí. Is é aidhm an tsuirbhé, a bhain leas as modheolaíocht ar líne, sástacht le táirgí agus seirbhísí GSI a shoiléiriú agus réimsí a d’fhéadfaí a fheabhsú a aithint. Léirigh custaimeirí agus geallsealbhóirí GSI ardleibhéal sástachta. Bhí 90% sásta le seirbhís iomlán GSI, cheap 80% gur fheabhsaigh sé le ceithre bliana anuas. Bhí beagnach 80% sásta leis na sonraí agus leis na táirgí léarscáilithe a sholáthraíonn GSI agus bhí 95% sásta lena shaoráidí agus leis na seirbhísí comhairleacha. Ceapadh go raibh GSI iomchuí agus gairmiúil agus go soláthraítear seirbhís d’ardchaighdeán. Dhírigh an suirbhé ar an ngá atá le GSI sonraí a sholáthar i bhfoirm dhigiteach, b’fhearr fós iad a bheith ar fáil ar an ngréasán, agus feabhas a chur ar ghnéithe den chumarsáid.

Thug GSI Fís Straitéiseach nua go dtí 2005 chun críche i rith 2005 a bhí deartha le horduithe straitéiseacha sa deich mbliana amach romhainn a leagan amach agus dílárú GSI go Cabhán atá ag teacht a chur san áireamh. Bunaithe ar aiseolas ón bhfoireann agus ó gheallsealbhóirí araon, leagann Geosolutions amach clár oibre don chéad deich mbliana eile. Is í an fhís ná go mbeidh GSI mar an soláthróir náisiúnta aitheanta de sheirbhísí geolaíocha, d’eolas agus de chomhairle d’ardchaighdeán chun tacú le cinntí agus beartais a dhéanamh ag leibhéal an AE, agus ag leibhéal náisiúnta agus áitiúil araon, mar aon leis na hearnálacha cuí a chur ar an eolas. Ag athdheimhniú spriocanna straitéiseacha GSI (féach bosca), cuirtear béim ar an ngá atá le haghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna seachadta eolais a bhaineann le formáid dhigiteach agus cumasú gréasáin, mar a aithniodh sa suirbhé custaiméirí.

Bhreithnigh foilseachán eile ag an am céanna luach na seirbhísí geolaíocha. Aithníonn Cherishing our Earth speictream sheirbhísí GSI agus léirítear go laghdaíonn siad an baol go ndéantar steiriliú ar acmhainní uisce tábhachtacha, an baol do thionscadail iompair agus infrastruchtúir maidir le costais agus moilleanna nach féidir a thuar, an baol damáiste a dhéanamh dár gcomhshaol nádúrtha agus an damáiste a dhéantar dá bharr ar ár n-íomhá náisiúnta, baol caillteanais a bhíonn mar thoradh ar dhamáiste ar loingseoireacht, an baol go mbeadh Éirinn ag brath an iomarca ar fhoinsí fuinnimh allmhairithe, agus baol go ndéanfaí droch chinntí de bharr easpa eolais inrochtaine. Deirtear san fhoilseachán gurb iad príomhthairbhithe sheirbhísí GSI ranna agus gníomhaireachtaí rialtais náisiúnta, údaráis áitiúla, an earnáil oideachais, na hearnálacha a bhíonn ag déileáil le tógáil, eastóscadh mianraí, fuinneamh, talmhaíocht, oidhreacht, iascaigh, comhshaol agus tuarasóireacht agus an pobal go ginearálta.

Geosolutions

Misean agus Spriocanna GSI
Is é GSI an ghníomhaireacht geolaíoch náisiúnta a bhfuil an cúram uirthi eolas agus comhairle a sholáthar le tacú le cuspóirí náisiúnta agus réigiúnacha. Is iad seo a leanas spriocanna straitéiseacha GSI:

  • Eolas geolaíoch cruinn ar féidir teacht airi go héasca a sholáthar.

  • Tacú le forbairt inbhuanaithe, le cosaint comhshaoil agus pleananna forbartha náisiúnta.

  • Acmhainní talún na hÉireann a léarscáiliú.

  • Tuiscint an phobail maidir le ról an GSI agus ról na geolaíochta i sochaí na hÉireann a chur chun cinn.

  • Timpeallacht oibre ghríosúil, spreagúil agus fhiúntach a sholáthar d’fhoireann GSI.

Déantar cur síos ar dul chun cinn gach ceann de na spriocanna sin le linn 2005 sa Tuarascáil Bhliantúil seo.

Go barr an leathanaigh

An Todhchaí agus an tAm atá Caite
Dhírigh geolaíocht go traidisiúnta ar an am a bhí caite. Is údar spéise iad nádúr agus ord imeachtaí roimhe seo, mar aon le fráma ama a chur leo. Ach tá an méid a bhíonn an tsochaí ag súil leis ó gheolaíocht athraithe agus tá fócas níos mó anois ar a bheith ag faire ar an aimsir láithreach agus a bheith ag ullmhú don todhchaí sa bhreis ar léarscáiliú a dhéanamh ar an am atá caite. Tá réamhaisnéisí talún ag teastáil: cad iad na tuilemhánna a bheidh faoi uisce sa chéad stoirm mhór eile nó cad iad na fánaí cnoic a dteipfidh orthu.

Dár ndóigh beidh gá le léarscáileanna geolaíocha i gcónaí agus beidh orainn eagráin nua a chuireann léargais gheolaíocha le déanaí san áireamh mar aon le riachtanais chustaiméirí a thiocfaidh chun cinn. Éilíonn custaiméirí eolas geolaíoch i bhformáid ar féidir teacht orthu agus a bhíonn lánpháirtithe lena mbunachar sonraí féin. Mar sin, mar shampla, éilíonn pleanálaithe eolas i bhfoirm dhigiteach agus eolas a bheith le feiceáil i gcoinne Plean Forbartha Contae. Sa bhreis air sin, éilíonn siad saintáirgí a dhéileálann lena bpríomhshaincheisteanna. Bhíodh léarscáileanna screamhuisce GSI bunaithe roimhe seo ar thréithe gheolaíocha agus díríonn siad ar fhreagraí pleanála sonracha anois. Evolution of geosciences


Beidh níos mó éilimh sa todhchaí ar eolas monatóireachta agus eolas múnlaithe. Cothóidh monatóireacht ar ghníomhaíocht sciorraí talún múnla d’iompar talún sa todhchaí. Is féidir le monatóireacht ar leibhéil screamhuisce múnla a thógáil de chumas uiscígh chun freastal ar ár riachtanais sa todhchaí. Beidh a éilimh féin mar thoradh air sin: ní mór do gheolaíocht éabhlú chun múnlaí réalaíocha a sholáthar a chuirfidh sochair phraiticiúla ar fáil don tsochaí agus ní díreach imní a chur ar na saoránaigh. Is cinnte go mbeidh fáilte roimh an nuacht le déanaí go rachaidh Éirinn isteach sa Chlár Imbhreathnú Domhain de chuid Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa i 2008 agus cuirfidh sé ar chumas lucht taighde na hÉireann níos mó rannpháirtíochta a bheith acu ag breathnú ar an domhan.


Fodhromchla Bhaile Átha Cliath
Áireofar le tionscnamh Iompar 21 an Rialtais leathnú ollmhór ar chóras iompair Bhaile Átha Cliath, os cionn na talún agus faoin talamh araon. Agus tollánú ar mórchuid á shamlú, tá nádúr geolaíocht fodhromchla ríthábhachtach ó thaobh mar a éireoidh le hoibreacha innealtóireachta agus an dearadh a bheidh orthu. Is gearr go gcuirfimid eolas maith ar fhodhromchla Bhaile Átha Cliath.

Tá buncharraig lár Bhaile Átha Cliath doiléir ag till oighearach forleathan, nó cré bholláin. D’fhonn críocha innealtóireachta tá an t-ábhar sin comhroinnte i gCré Bholláin Donn agus Cré Bholláin Dubh níos ísle agus is leagan síonchaite de Chré Bholláin Dubh í Cré Bholláin Donn. Tá tiús éagsúla ag baint leis na dríodair sin, ó chúpla méadar go dtí 20 méadar. Tá 40 méadar de dhríodar idirthaoideach agus inbhearach os a gcionn soir ó Butt Bridge ar feadh an Life. Tá buncharraig aolchloiche calp mar urlár ag na dríodair neamhdhlúite sin agus níl sin nochtaithe in aon áit eile i lár Bhaile Átha Cliath. Is fíor gur leaca atá tírdhreachtaithe go cúramach iad na leaca aolchloiche sin i bhFaiche Stiabhna.


Féachann an íomhá atá ag gabháil leis seo tríd an dríodar neamhdhlúite agus tugann pictiúr 3D dúinn de dhromchla na buncharraige féin. Tá mar a bheadh gleann léirithe i ndathanna uaine, ag síneadh ó Stáisiún Heuston go Calafort Bhaile Átha Cliath agus níos faide. Is údar suntais é nach leanann sé cúrsa Life an lae inniu. Luíonn cainéal na habhann sin atá curtha i dtalamh anseo, agus arb é Anthony Farrington a d’aithin ar dtús é i 1929, ó dheas ar dtús ón Life ach ansin casann sé ó thuaidh ar feadh Ghrúdlann Guinness i dtreo An Chloch Leathan, An Cuarbhóthar Thuaidh agus An Port Thoir. Casann an cainéal soir ó dheas ansin i dtreo na farraige, ag rith go fiar feadh Abhantrach Alexandra i dtreo An Phoill Bhig.

Dublin's bedrock subsurface

Is ionann an cainéal sin i dtalamh agus cúrsa ársa an Life ag tráth ina raibh leibhéal na farraige níos ísle ná mar atá sí faoi láthair. I rith na hOighearaoise, leath oighearchlúideanna feadh chathair Bhaile Átha Cliath agus, nuair a leáigh siad le himeacht ama, fágadh clúdach tiubh de chré bholláin ina ndiaidh. De réir mar a d’athbhunaigh draenáil na habhann arís ba bheag nach ndeachaigh an cainéal bhunaidh go dtí an doimhneacht bhunaidh. D’ardaigh leibhéal na farraige de réir a chéile tar éis na hOighearaoise agus líonadh an cainéal sin le dríodar agus lean an Life atá ann faoi láthair cúrsa neamhspleách.

Tá an stair fíorshuimiúil seo tiomsaithe ó eolas ó phoill tóraíochta a bailíodh le blianta fada. Cuireann an t-eolas sin tacaíocht riachtanach ar fáil freisin do thógáil uirbheach (agus go háirithe ó thaobh tolláin iompair) mar braithfidh costas agus nádúr na n-oibreacha innealtóireachta sa réimse sin go mór ar dhoimhneacht na buncharraige. Is acmhainn ollmhór é Bunachar Sonraí Náisiúnta Geoiteicniúil GSI maidir le múnlú geolaíocht fodhromchla i mBaile Átha Cliath agus in áiteanna eile in Éirinn. Mar shampla, tá an múnla 3D atá léirithe anseo bunaithe ar 1528 poll toraíochta a chuaigh chomh fada leis an mbuncharraig faoi chathair Bhaile Átha Cliath.

Bhí uasghrádú á dhéanamh i 2005 ar an mbunachar sonraí geoiteicniúil sin, a sholáthair eolas chun go bhféadfaí íomhá fhodhromchla Bhaile Átha Cliath a fheiceáil, chun bunachar sonraí gaolmhar a chruthú in Oracle, le poill thóraíochta aonair nasctha le léarscáileanna digiteacha de cheantair uirbeach agus le hinfrastruchtúr líneach ar fud na tíre. Bhí 55,103 poll tóraíochta, claiseanna agus tóireadóirí trialacha sa bhunachar sonraí ag deireadh 2005 agus ionchuireadh 33,130 acu sin.

 

Go barr an leathanaigh

Go Tuarascáil Bhliantúil 2005