2007 Tuarascúil Bhliantúil - Déanann an Gheo-eolaíocht dul chun cinn suntasach
 Réamhrá | Ghníomhaireacht náisiúnta don earnáil gheo-eolaíochta | Buaicphointí | Déanann an Gheo-eolaíocht dul chun cinn suntasach | Tiománann taighde Geilleagar an Eolais | Éire 3D | Ag tacú le hinfrastruchtúr éifeachtach | Fíoru ár nacmhainneacht chósta | An Gheo-eolaíocht agus fuinneamh na hÉireann | Tá uisce glan lárnach dár dtimpeallacht | Comhoibriú Thuaidh-Theas agus comhoibriú Idirnáisiúnta | Tacaíonn an tsochaí le Geo-eolaíocht | Eagraíocht GSI | Seirbhísí GSI a úsáid

"Tugann an Clár Geo-eolaíochta Náisiúnta... cur síos ar fhís d’fhorbairt (na hearnála) sa todhchaí agus leagann sé síos sraith tosaíochtaí comhtháite..."

Tugann an Clár Geo-eolaíochta Náisiúnta a foilsíodh i gcomhar le hAcadamh Ríoga na hÉireann, cur síos ar fhís d’fhorbairt na hearnála geo-eolaíochta agus leagann sé síos sraith tosaíochtaí comhtháite do thréimhse an Phlean Forbartha Náisiúnta (PFN) 2007-2013. D’aithin an Rialtas an gheo-eolaíocht mar réimse tosaíochta ina Straitéis don Eolaíocht, Teicneolaíocht agus Nuáil (SSTI) i 2006. Tugadh spreagadh do GSI ról lárnach a ghlacadh i bhforbairt na hearnála geo-eolaíochta agus, chun tacú leis seo, chuir an Rialtas €43 milliún ar fáil sa PFN. Beidh tábhacht leis an maoiniú seo d’fheidhmiú an Chláir Náisiúnta Gheo-eolaíochta.

Ár n-eolas ar an Domhan á chur chun leasa na hÉireann: An Clár Geo-Eolaíochta Náisiúnta (2007-2013) – is toradh é an clár seo ar cheithre bliana de phleanáil agus de chomhairliúcháin a raibh speictream iomlán geallsealbhóirí geo-eolaíochta bainteach leis. Léiríonn sé comhtháthú earnáil na geo-eolaíochta in Éirinn atá ag fás, agus tá sé réidh leis an treoirphlean chun infheistíocht a threorú ann amach anseo, a leagan amach. Tá an earnáil tiomanta do sholáthar eolais agus faisnéise chun tacú le dul chun cinn eacnamaíoch, comhshaoil agus sóisialta ar fud na tíre, ag cur tionchar athrú aeráide san áireamh mar aon leis an ngá atá le forbairt réigiúnach chothromaithe. Cuirfidh an Clár Geo-eolaíochta Náisiúnta leis, agus leagfaidh sé béim ar an méid a chuireann an gheo-eolaíocht le sochaí na hÉireann trí bhainistiú inbhuanaithe an chomhshaoil, forbairt acmhainní nádúrtha agus infrastruchtúir, agus tuiscint fheabhsaithe ar ghuaiseanna nádúrtha mar sciorrthaí talún agus súnámaíthe.

Le go mbeadh taighde geo-eolaíoch den scoth in Éirinn, mar a fheictear sa Chlár Geolaíochta Náisiúnta, ní mór mais chriticiúil saineolais agus infrastruchtúir a chruthú in institiúidí tríú leibhéal. Cheadaigh an Rialtas Dámhachtainí Taighde Geo-eolaíochta Uí Ghríofa i 2007 mar chéim réamhghníomhach chun é seo a bhaint amach. Tugann na conarthaí a bronnadh faoin scéim seo i 2007 aghaidh ar roinnt mhaith de phríomhthosaíochtaí taighde an Chláir Gheo-eolaíochta Náisiúnta ar féidir achoimre a dhéanamh orthu mar seo a leanas:

 • Cumas fuinnimh an fhodhromchla a fhiosrú;
 • Roghanna do stóráil charbóin i bhfoirmíochtaí geolaíochta a fhorbairt;
 • Tionchar athrú aeráide ar screamhuisce a shamhaltú;
 • Suirbhéanna cois cladaigh a thabhairt chun críche chun tacú le húsáid barrmhaitheasa acmhainn na mara;
 • Measúnú agus monatóireacht ardtaifigh ar ghuaiseanna nádúrtha a sholáthar;
 • Bunachair sonraí a fhorbairt chun a chinntiú go gcaomhnaítear acmhainní comhiomlána.

Tá an earnáil sách comhtháite lena chinntiú go gcothóidh infheistíocht nua taighde ildhisciplíneach den scoth ar féidir leis cur le hiomaíochas eacnamaíoch agus cáilíocht na beatha. Forbraíodh an Clár ar bhonn uile-oileánda, Éire agus Tuaisceart Éireann páirteach ann, agus tógfaidh sé mar sin ar stair éifeachtach an chomhoibrithe Thuaidh-Theas sa gheo-eolaíocht. Agus an infheistíocht chuí ann déanfaidh an earnáil seo an méid seo a leanas a sheachadadh:

 • taighde tosaíochta a mbeidh tionchar níos fearr aige ar gheilleagar an eolais;
 • seirbhísí níos fearr chun tacú le cuspóirí náisiúnta sna hearnálacha comhshaoil, fuinnimh, na mara agus infrastruchtúir;
 • rátaí níos airde rannpháirtíochta i dtaighde agus in oideachas eolaíochta.
   

Barr an leathanaighSSTI logoNDP logoRIA logoNational Geoscience Programme