2007 Tuarascáil Bhliantúil - Tiománann taighde Geilleagar an Eolais
 Réamhrá | Ghníomhaireacht náisiúnta don earnáil gheo-eolaíochta | Buaicphointí | Déanann an Gheo-eolaíocht dul chun cinn suntasach | Tiománann taighde Geilleagar an Eolais | Éire 3D | Ag tacú le hinfrastruchtúr éifeachtach | Fíoru ár nacmhainneacht chósta | An Gheo-eolaíocht agus fuinneamh na hÉireann | Tá uisce glan lárnach dár dtimpeallacht | Comhoibriú Thuaidh-Theas agus comhoibriú Idirnáisiúnta | Tacaíonn an tsochaí le Geo-eolaíocht | Eagraíocht GSI | Seirbhísí GSI a úsáid

"Tá Scéim Dámhachtainí Taighde Geo-eolaíochta Uí Ghríofa ceaptha cumas taighde geolaíochta na hÉireann a fhorbairt, taighdeoirí nach bhfuil i bhfad i mbun a ngairme agus ar féidir leo taistil, a mhealladh, agus taithí a sholáthar do thaighdeoirí Éireannacha i lárionaid taighde idirnáisiúnta."

Tá an Rialtas, mar a leagtar amach sa Straitéis Eolaíochta, Teicneolaíochta agus Nuála, ag iarraidh an geilleagar eolais náisiúnta a leathnú trí infheistíocht thosaithe i dtaighde agus i nuáil eolaíoch faoin bPlean Forbartha Náisiúnta (2007-2013). Beidh ról suntasach ag an ngeo-eolaíocht sa phróiseas seo trí Dhámhachtainí Taighde Geo-eolaíochta Uí Ghríofa a fógraíodh le déanaí. Tá sé ceaptha chun cumas taighde geo-eolaíochta na hÉireann a fhorbairt agus déanann sé iarracht taighdeoirí nach bhfuil i bhfad i mbun a ngairme agus ar féidir leo taistil, a mhealladh go hÉirinn ón iasacht agus taighdeoirí Éireannacha a spreagadh chun cuairt a thabhairt ar lárionaid idirnáisiúnta don taighde geo-eolaíoch agus dul ag obair iontu. Cuirfidh an scéim nuálaíoch seo, á bainistiú ag GSI, tacaíocht fhadtéarmach ar fáil do thaighde acadúil trí chonarthaí seacht mbliana a chur ar fáil do thaighdeoirí luath-ghairme, d’institiúidí oideachais in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann, in onóir an gheo-eolaí agus an innealtóra iomráitigh, Richard Griffith (1784-1878).

Lorgaíodh iarratais chun na cuspóirí taighde tosaíochta seo a leanas a bhaint amach:

  1. Rochtain oscailte do shonraí GSI ar bhonn cumasaithe don ghréasán a éascú. Lorgaíodh comhpháirtí taighde a raibh taithí aige/aici i ndigitiú agus i gcumasú sonraí don ghréasán. Bheadh cuid de na taighdeoirí ón fhoireann taighde ar éirigh leo bunaithe sa GSI.
  2. Clár Iarchéime Geo-eolaíochta Éireannach a bhunú ar bhonn uile-oiléanda a chuirfeadh rochtain ar shainchúrsaí módúla geo-eolaíochta ar fáil.
  3. Táirgí for-rochtana geo-eolaíochta a thairgeadh agus a scaipeadh (mar shampla DVDanna, eiseamail de charraig, póstaeir don seomra ranga) ar bhunscoileanna agus/nó ar scoileanna iar-bhunoideachais.
  4. Taighde ardchaighdeáin a dhéanamh ar phríomhréimsí geo-eolaíochta a bhaineann go háirithe le fuinneamh geoiteirmeach doimhin, leithliseoireacht carbóin i bhfoirmíochtaí geolaíochta agus acmhainní screamhuisce.

In Iúil d’fhógair an tAire síniú naoi gconradh taighde arbh fhiú €9.2 milliún in iomlán iad faoi Dhámhachtainí Taighde Geo-eolaíochta Uí Ghríofa. Cruthóidh na conarthaí 13 post Taighdeora breise, 13 Staidéaracht PhD, 1 Cúntóir Taighde agus 31 socrúchán Mac Léinn.


DÁMHACHTAINÍ TAIGHDE GEO-EOLAÍOCHTA UÍ GHRÍOFA

Tá tacaíocht á fáil ag na grúpaí agus na lárionaid taighde seo a leanas faoin scéim:

  • AN GRÚPA TAIGHDE SCREAMHUISCE, OLLSCOIL NA RÍONA, BÉAL FEIRSTE. Ceannaire: An Dr. Gerard Hamill.
    Láithreán Gréasáin: http://www.qub.ac.uk/eerc/

  • LÁRIONAD ACMHAINNÍ MARA AGUS CÓSTA, COLÁISTE NA hOLLSCOILE, CORCAIGH. Ceannaire: An Dr. Valerie Cummins.
    Láithreán Gréasáin: http://www.ucc.ie/research/crc/

Thug GSI tacaíocht freisin do thaighde geo-eolaíoch trí rochtain saor in aisce a chur ar fáil ar a líonra tacar sonraí, atá ag dul i méid, agus trí sholáthar comh-mhaoirseachta agus comh-mhaoinithe do thionscadail taighde áirithe. Is féidir liosta de na tionscadail ar tugadh tacaíocht dóibh le déanaí a fháil sna hAguisíní don Tuarascáil Bhliantúil seo ar http://www.gsi.ie/.

Tá spreagadh chun taighde breise a dhéanamh sa gheo-eolaíocht tábhachtach don GSI ní hamháin toisc a thionchar dearfach leathan ar gheilleagar náisiúnta an eolais ach toisc go ndearbhaíonn sé na modheolaíochtaí a úsáideann an GSI i soláthar a seirbhísí a bheith bailí.

Tá infheistíochtaí eile sa gheo-eolaíocht á dtuar amach anseo agus beidh siad dírithe ar phríomhthosaíochtaí a aithnítear sa Chlár Geo-eolaíochta Náisiúnta agus a bhfuil tacaíocht an raon is leithne geallsealbhóirí acu. Aithnítear go bhfuil an tírdhreach do mhaoiniú taighde amach seo an-iomaíoch go deo agus go bhfuil sraith an-láidir cuspóirí taighde riachtanach.

Tá ról breise ag GSI i spreagadh geilleagar an eolais trí sholáthar phríomh-mhódúl oiliúna do gheo-eolaithe gairmiúla agus do thaighdeoirí óga. Tá cáil láidir bainte amach ag GSI cheana mar gheall ar a rannpháirtíocht le FÁS, leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus le húdaráis áitiúla i seachadadh cúrsaí oiliúna a bhaineann le screamhuisce. Tairgeadh an cúrsa seanbhunaithe "Course on on-site waste water treatment systems" arís i 2007. Reáchtáladh an cúrsa seo thar thréimhse coicíse agus áirítear anois gur chríochnaigh thart ar 800 rannpháirtí é. Chomh maith leis seo cuireadh cúrsa nua ar "Dhreachadh Crios Caomhnaithe d’Fhoinse Screamhuisce" ar fáil i nDeireadh Fómhair 2007 i gcomhar leis an EPA agus le hInstitiúid Gheolaithe Éireann. Ba dheis luachmhar é seo eolas a scaipeadh faoi mhodheolaíocht GSI ar chaomhnú foinse. San earnáil amach ón gcósta, cuireadh cúrsa ar theicnící rangaithe grinill ar siúl, uirlis mhínithe riachtanach d’fheidhmiúcháin chomh héagsúil le gnáthóga éisc agus dreachadh foinse comhiomlán, i gcomhar le Foras na Mara. Chuir na Cláir Oidhreachta Gheolaíochta agus Bhuncharraige tacaíocht ar fáil freisin d’oiliúint phraiticiúil inseirbhíse do mhúinteoirí tíreolaíochta ar ghnéithe geolaíochta de Shiollabas Tíreolaíochta na hArdteistiméireachta; cuireadh oiliúint na bliana seo ar siúl i Lárionad Oideachais Thamhlachta. Lorgaíonn GSI deiseanna chun a sheirbhísí oiliúna a leathnú mar chuid thábhachtach den méid a chuireann sé leis an mbonn náisiúnta scileanna a choinneáil.

Photo by Sean McInerny
Photo by Lynda Hart
Photo by David O Dwyer
Photo by Robert CumminsBarr an leathanaigh

Richard Griffith (1784-1878). Celebrated geologist and engineer

SSTI logo

NDP logo

RIA logo

Research contracts announcement

NUI logo

UCD logo

University of Ulster logo

Queen's University logo

DIAS logo

TCD logo

FAS logo

EPA logo

Marine Institute logo

IGI logo

Schools book