2007 Tuarascáil Bhliantúil - Tacaíonn an tsochaí le geo-eolaíocht
Réamhrá | Ghníomhaireacht náisiúnta don earnáil gheo-eolaíochta | Buaicphointí | Déanann an Gheo-eolaíocht dul chun cinn suntasach | Tiománann taighde Geilleagar an Eolais | Éire 3D | Ag tacú le hinfrastruchtúr éifeachtach | Fíoru ár nacmhainneacht chósta | An Gheo-eolaíocht agus fuinneamh na hÉireann | Tá uisce glan lárnach dár dtimpeallacht | Comhoibriú Thuaidh-Theas agus comhoibriú Idirnáisiúnta | Tacaíonn an tsochaí le Geo-eolaíocht | Eagraíocht GSI | Seirbhísí GSI a úsáid
"Bliain Idirnáisiúnta an Domhain: deis uathúil chun spreagadh a thabhairt don méid a chuireann an gheo-eolaíocht leis an tsochaí."

Cuireann geo-eolaíocht eolas agus seirbhísí suntasacha ar fáil a chuireann taca lenár n-iomaíochas eacnamaíoch agus le cáilíocht na beatha. Tá sé tábhachtach go bhfuil an pobal ar an eolas faoin gcúnamh seo agus faoin bpáirt a ghlacann GSI ann. Cinnteoidh feasacht shásúil ní hamháin go ndéantar infheistíocht leordhóthanach sa gheo-eolaíocht ach go dtuigeann daoine óga na deiseanna gairme a thairgeann sé, rud a chinnteoidh go gcoinneofar an bonn scileanna geo-eolaíoch sa todhchaí.

Bhí GSI agus a chuid clár go mór i gceist sna meáin nuachta le linn 2007. Dhírigh ar a laghad sé chlár raidió ar ghníomhaíochtaí mar shuirbhéanna ghrinneall na farraige, feabhsúchán ar láithreán mianaigh agus for-rochtain. Dhírigh míreanna teilifíse ar an staidéar ar láithreán mianaigh Abhóca agus ar fhorbairt Gheopháirc an Chósta Copair.


Clúdach GSI sna meáin chlóite le linn 2006
GSI coverage in print media
Nóta: Is colúin ceintiméadar na figiúirí seo.

Bhí dhá oiread an chlúdaigh ann ar na meáin chlóite agus a bhí i 2006 agus léirigh gach catagóir sna meáin chlóite méadú, go háirithe na meáin náisiúnta agus trádála. Seo é an chaoi is fearr ar féidir éifeacht seachadta teachtaireacht GSI i 2007 a mheas.

Níor léiríodh ach méadú 6% ar an gclúdach náisiúnta ach é leata níos cothroime thar níos mó saincheisteanna ná an bhliain roimhe: is é grinneall na farraige a bhí chun tosaí i mbliana in áit ghuaiseanna na bliana seo caite. Is údar sásaimh é a thabhairt ar aird go raibh méid bheag clúdach idirnáisiúnta, a bhí tugtha dár mbeartas sonraí nua, san áireamh sa chlúdach náisiúnta. Léirigh clúdach réigiúnach méadú cúigfhillte thar 2006, go háirithe maidir le clúdach ar fhor-rochtain agus grinneall na farraige. Mhéadaigh clúdach trádála 3.7 uair i 2007 agus ar na téamaí taibhseacha bhí grinneall na farraige, oidhreacht (lena n-áirítear geopháirceanna) agus for-rochtain. Ar bhonn téamach, bhí saincheisteanna ghrinneall na farraige, ar tugadh poiblíocht dóibh i gcomhar le Foras na Mara, go mór chun tosaí ar gach téama eile, agus bhí saincheisteanna mianadóireachta agus fuinnimh faoi chaibidil don chéad uair. Cuireann na haguisíní láithreán gréasáin a ghabhann leis an tuarascáil seo tuilleadh mionsonraí ar chlúdach na meán clóite ar fáil. Is mian linn buíochas a ghabháil le Preasoifigeach na Roinne agus Preasoifigeach Fhoras na Mara faoin gcúnamh agus an tacaíocht a thug siad dúinn. Cuireann na haguisíní ar an láithreán gréasáin a ghabhann leis an tuarascáil seo níos mó mionsonraí ar fáil faoin gclúdach ar na meáin chlóite.

Agus rochtain ar an idirlíon ar fáil anois i bhformhór tithe agus i bfhormhór mór gnólachtaí ní haon ionadh go ndéanann úsáideoirí seirbhísí GSI a ngnó níos mó agus níos mó trí chuairt a thabhairt ar a láithreáin ghréasáin. Bhí méadú 25% ar líon na gcuairteoirí bliain ar bhliain le linn 2007, agus bhí formhór an mhéadaithe seo ar an láithreán gréasáin www.gsi.ie. Tabhair ar aird go bhfuil meastacháin do thréimhsí nuair nach bhféadfaí uimhreacha a thaifeadadh de bharr athraithe struchtúrtha san áireamh sna figiúirí seo (sa léaráid agus in aguisíní láithreán gréasáin na tuarascála araon).Gníomhaíocht ar láithreáin ghréasáin GSI: líon na gcuairteoirí

GSI website activity
*Seoladh Leathanaigh Spásúla le linn 2007.

Is ar Lárionad Custaiméirí GSI is túisce a dtugann roinnt mhaith úsáideoirí seirbhísí GSI aghaidh air. Déileálann sé le raon leathan saincheisteanna agus cinntíonn só go bhfaigheann custaiméirí eolas agus comhairle ardchaighdeáin. Agus mar a bhíothas ag súil le tamall tháinig laghdú 25% ar líon na gceisteanna ón bpobal i 2007, rud a léirigh an úsáid níos mó atá á baint as eolas ar ár láithreáin ghréasáin. Tháinig titim gar do 50% i réimsí mar screamhuisce agus grinneall na farraige cé gur tháinig méadú ar oidhreacht gheolaíochta agus ar mhianadóireacht. Bhí iomlán 952 glaoch pearsanta chuig an Lárionad Custaiméirí agus 291 chuig an leabharlann le linn 2007.

Bhí tairscint speisialta ag an Lárionad Custaiméirí thar roinnt seachtainí roimh agus tar éis na Nollag 2007 agus luach laghdaithe (laghdú 33%) ar dhá earra, an DVD “Written in Stone” agus an leabhar “North from the Hook”. D’fhág sé seo gur tháinig méadú suntasach ar dhíolachán na n-earraí seo.

Dáileadh na gceiseanna ón bpobal i 2006 agus 2007
Queries from the public
*Cuireadh tús leis an seirbhís láithreán gréasáin seo i 2007. Déantar ceisteanna ar ghá freagra substainteach a thabhairt orthu (breis agus uair a chloig oibre) a thaifeadadh.
On Mount Leinster
Photo courtesy of Carlow Co. Co. Museum

Is foilseachán digiteach rialta é Nuachtlitir GSI, Geology Matters, a choinníonn léitheoirí ar an eolas faoi fhorbairtí nua i GSI agus is cuid thábhachtach de ghníomhaíocht fhor-rochtana GSI í. Chomh maith leis seo treoraíonn daoine den fhoireann imeachtaí go rialta mar léachtanna agus siúlóidí don Seachtain Oidhreachta Náisiúnta, Seachtain Eolaíochta Éireann agus Seachtain Gheolaíochta Éireann. Cuireann GSI tacaíocht ar fáil do líon beag príomhfhoilseachán a sheachadann ábhar geo-eolaíochta do lucht léite tábhachtach oideachasúil agus don phobal i gcoitinne. Bronnadh Dámhachtainí Cunningham 2007, don dá thionscadal mapála ollscoile ab fhearr ag an leibhéal fochéimithe, ar Edward Lynch, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus ar Niamh O’Sullivan, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Thug Oidhreacht Gheolaíochta Éireann an GSI dréachtanna de Thuarascálacha Oidhreacht Chontae do Chontaetha Fhine Gall, Chill Chainnigh agus na Mí, agus bhí ionchuir acu i bPleananna Oidhreachta nó Forbartha Contae do ocht gcontae. Lean GSI lena chuid tacaíochta do thionscadail turasóireachta tírdhreacha mar bhealach le cineálacha turasóireachta níos éiceabháí a fhorbairt, go háirithe iad siúd a bhí scoite amach ó cheantair uirbeacha ar chósta an oirthir. Choinnigh tionscadail Gheopháirc an Chósta Copair cois chósta i gContae Phort Láirge agus Tírdhreacha Bhreifne TrasTeorann (áit ar chomhpháirtí é GSNI freisin) orthu ag forbairt á dtáirgí agus á gcur ar an margadh le linn 2007. Bhí ionadaíocht ag GSI ar roinnt fóram Eorpach do gheopháirceanna agus d’oidhreacht mhianadóireachta le linn 2007. Chuir GSI maoiniú PFN ar fáil do thionscadail an Chósta Copair agus Bhreifne araon chomh maith leis an iarrthóir geopháirce sa Bhoireann – Ailte Mothair.

Leanadh le mórchuid ullmhúcháin do Bhliain Idirnáisiúnta an Domhain i 2008. Is deis uathúil é seo chun chun an méid a chuireann an gheo-eolaíocht leis an tsochaí a chur chun cinn. Tá geallsealbhóirí san earnáil gheo-eolaíochta in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann tar éis dul i bpáirt le clár cuimsitheach imeachtaí a chruthú agus tá sé seo á chomhordú ag GSI le tacaíocht Acadamh Ríoga na hÉireann. Áireofar sa Chlár sraith teilifíse, léachtanna poiblí, comórtais do scoileanna, siúlóidí, cainteanna, taispeántais agus comórtas grianghraf. Seiceáil www.planetearth.ie do na himeachtaí agus do nuashonrú.

D’éirigh go han-mhaith leis an Naoú Comórtas Grianghraif Du Noyer a eagraíodh le tacaíocht Chumann Geolaíochta Éireann agus tacaíocht na hirise Science Spin, agus breis agus 40 iontrálaí páirteach ann. Bhain Clair Donogher, Cionn Eitigh, an chéad duais, Judith Boyle ó Chill Dara an dara duais agus David Kirk ó Bhéal Feirste an tríú ceann. Bhain Gráinne Baxter ó Bhaile na nGabhar, Baile Átha Cliath an catagóir iasachta. Déanaimid comghairdeas leis na buaiteoirí. Tá cuid dá ngrianghraf le fáil anseo.

Clair Donoghar - 1st prize winner
Clair Donogher
Judith Boyle - 2nd prize winner
Judith Boyle
David Kirk - 3rd prize winner
David Kirk
Grainne Baxter - foreign category winner
Grainne Baxter


Eolaíocht do thodhchaí inbhuanaithe…
Tá tuiscint ar an Domhan agus ar na próisis a mhúnlaíonn é, bunúsach d’fhorbairt rathúil agus do bhainistiú inbhuanaithe ár bplainéid. D’fhág éabhlóid screamh an Domhain thar thréimhse gheolaíochta go bhfuil tírdhreacha an-éagsúla agus an-álainn againn, tírdhreacha arna bhfoirmiú ag maidhmeanna talún, aigéin, tine agus oighear. Is foinsí saibhreas mianraí agus uisce na tírdhreacha seo freisin, is bonn iad do thionscadail innealtóireachta agus gabhdáin dár ndramhaíl. Chun folláine an phlainéid a chosaint teastaíonn sonraí agus saineolas geolaíochta uainn chun cuidiú linn na hidirghníomhaíochtaí casta idir fo-dhromchla éadomhain an Domhain, uisce, aer agus aon ní beo a thuiscint.

Suirbhé Geolaíochta na Breataine 2006. Science for a sustainable future. British Geological Survey Occasional Publication No. 12.Barr an leathanaigh