2007 Tuarascáil Bhliantúil - Tá uisce glan lárnach dár dtimpeallacht na hÉireann
Réamhrá | Ghníomhaireacht náisiúnta don earnáil gheo-eolaíochta | Buaicphointí | Déanann an Gheo-eolaíocht dul chun cinn suntasach | Tiománann taighde Geilleagar an Eolais | Éire 3D | Ag tacú le hinfrastruchtúr éifeachtach | Fíoru ár nacmhainneacht chósta | An Gheo-eolaíocht agus fuinneamh na hÉireann | Tá uisce glan lárnach dár dtimpeallacht | Comhoibriú Thuaidh-Theas agus comhoibriú Idirnáisiúnta | Tacaíonn an tsochaí le Geo-eolaíocht | Eagraíocht GSI | Seirbhísí GSI a úsáid
"Is uirlisí pleanála contae-bhunaithe iad Scéimeanna Caomhnaithe Screamhuisce a chuireann tacaíocht riachtanach ar fáil do chinntí pleanála eolasacha agus do bhainistiú acmhainní ríthábhachtacha uisce."

Is ceann de bhunriachtanais do mharthanas an duine daonna é uisce glan óil. Is mór-imní, dá réir, don Rialtas ag gach leibhéal, inbhuanaitheacht chomhshaoil foinsí uisce, agus riachtanais éiceolaíochta á gcothromú le héilimh ar fhás eacnamaíoch, imní is fearr a chuirtear in iúl i gCreat-treoir Uisce an AE (WFD). Tá sé d’aidhm aige seo a chinntiú go mbíonn teacht ag gach duine san Eoraip ar sholáthairtí uisce glan agus nach laghdaítear cáilíocht na n-acmhainní uisce atá ann faoi láthair. Cuireann GSI tuiscint ar chórais uisce faoi thalamh ar fáil agus ar an tionchar a bhíonn ag astarraingt, athlíonadh, athrú aeráide agus toscaí timpeallachta éagsúla orthu. Cuidíonn sé seo go gníomhach leis an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus iad i mbun oibre chun straitéisí a fheidhmiú chun taca a chur leis an WFD. I rith na bliana chuidigh GSI le tionscadail Cheantair Abhantraí (RBD) éagsúla faoin WFD agus béim ar leith ar bhrúnna uirbeacha, astarraingtí, ábhar orgánach soghluaiste, córais chóireála fuíolluisce ar an láthair agus an méid a chuireann screamhuisce le sreabhadh uisce dromchla.

Is uirlisí pleanála contae-bhunaithe iad Scéimeanna Caomhnaithe Screamhuisce a chuireann tacaíocht riachtanach ar fáil do chinntí pleanála eolasacha agus do bhainistiú acmhainní ríthábhachtacha uisce. Tugadh na scéimeanna do Chontae an Chabháin agus do Chontae na Gaillimhe chun críche i bhfoirm dhréachta i 2007 agus bhí Comhairle Chontae na Gaillimhe tar éis glacadh leis an gceann do Chontae na Gaillimhe. Tá dul chun cinn déanta maidir le staidéir ar chaomhnú foinse i gContae Lú agus tabharfar chun críche iad i 2008. Chomh maith leis seo críochnaíodh trí thuarascáil ar chaomhnú foinse do Chontae an Chabháin (An Bábhún Buí, Baile Mhic Aodha agus Loch Annagh) agus ceann do Chontae na Gaillimhe (Gortgarrow).

Díríodh aird ghéar ar thábhacht soláthar uisce glan i 2007 nuair a thruailligh Cripteaspóiridiam foinsí uisce na Gaillimhe. Thug tuairiscí sna meáin ar aird gur cuireadh béim ar an mbaol seo deich mbliana roimhe i Nuachtlitir Screamhuisce GSI (Uimh. 32).

Groundwater Vulnerability

Tabharfaidh torthaí taighde ó dhá chonradh ar a laghad, faoi Dhámhachtainí Taighde Geo-eolaíochta Uí Ghríofa, tacaíocht d’obair GSI ar screamhuisce, lena n-áirítear tionchar athrú aeráide ar acmhainní screamhuisce. Chun tús áite a thabhairt do bhunachair sonraí náisiúnta i gcaomhnú screamhuisce, cuireadh tús i nDeireadh Fómhair le clár mapála náisiúnta cheithre bliana, maoinithe ag an PFN, do thréscaoilteacht fho-ithreach, do thiubhas agus do bhaol don screamhuisce.

Faigheann GSI eolas chun tacú leis an mbainistiú is fearr ar ár n-acmhainní uisce agus comhshaoil. Tá Fardal Láithreán Mianaigh Stairiúil Náisiúnta á ullmhú chun riachtanais treorach de chuid an AE (2006/21/EC) ar bhainistí dramhaíola ón tionscal eastóscach a chomhíonadh. Tá an staidéar seo, atá á threorú ag an EPA, á bhainistiú ag GSI. Leanadh le staidéar féidearthachta ar bhainistiú agus ar fheabhsúchán cheantar mianaigh Abhóca le linn 2007. Tá eolas breise bailithe agus anailís déanta air chun a chinntiú go mbeidh cur chuige iomlánaíoch ann don fheabhsúchán. Tionóladh cruinniú poiblí le hionchur ón bpobal a éascú. Tá tionscadal atá maoinithe ag Interreg, faoi threoir Bhord Iascaigh Réigiún an Oirthir, ag leanacht orthu i mbun scrúdaithe ar thionchair thimpeallachta i gceantar mianaigh Abhóca. Tá GSI ag cur le gnéithe éagsúla den tionscadal seo, lena n-áirítear cumas turasóireachta oidhreacht mhianaigh Abhóca.

Glendasan Mines, Co. Wicklow Allihies Mine, Co. Cork

 Barr an leathanaigh

EPA logoERFP logo