2007 Tuarascáil Bhliantúil - Réamhrá
  Réamhrá | Ghníomhaireacht náisiúnta don earnáil gheo-eolaíochtaBuaicphointí 2007Déanann an Gheo-eolaíocht dul chun cinn suntasach | Tiománann taighde Geilleagar an Eolais | Éire 3DAg tacú le hinfrastruchtúr éifeachtach | Fíoru ár nacmhainneacht chósta | An Gheo-eolaíocht agus fuinneamh na hÉireann | Tá uisce glan lárnach dár dtimpeallacht | Comhoibriú Thuaidh-Theas agus comhoibriú Idirnáisiúnta | Tacaíonn an tsochaí le Geo-eolaíocht | Eagraíocht GSI | Seirbhísí GSI a úsáid

Airíonn an Rialtas gur sárbhealaí iad an eolaíocht, an teicneolaíocht agus an nuáil chun an gheilleagar eolais náisiúnta a fhorbairt agus chuige seo tá infheistíocht mhór déanta iontu. Mar chuid den pholasaí seo tugadh spreagadh do Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (GSI) a bheith ar thús cadhnaíochta i dtaca le forbairt na hearnála geo-eolaíochta, agus anuraidh d’fhoilsigh sé Clár Geo-Eolaíochta Náisiúnta i gcomhar le hAcadamh Ríoga na hÉireann, clár a leagann fís earnálach amach thar thréimhse an Phlean Forbartha Náisiúnta (2007-2013). Creidim, dá bharr seo, go bhfuil an gheo-eolaíocht ar tí áit níos éifeachtaí a bhaint amach sa saol náisiúnta.

Tá ról lárnach ag GSI féin, mar ghníomhaireacht gheolaíochta náisiúnta, thar ceann na hearnála geo-eolaíochta, i soláthar raon seirbhísí ardchaighdeáin. Déanann an Tuarascáil Bhliantúil seo cur síos ar a bhfuil bainte amach ag GSI le bliain anuas. D’éirigh go hanmhaith leis i réimsí áirithe lena n-áirítear feidhmiú Dámhachtainí Taighde Geo-eolaíochta Uí Ghríofa a bunaíodh le déanaí. Tá sé tar éis tús a chur freisin le seachadadh a shealúchais sonraí saor in aisce, agus i bhfoirm dhigiteach, agus tá súil agam go mbeidh tionchar mór aige seo ar líon agus ar raon úsáideoirí sonraí.

Is maith liom gur shínigh GSI Creat Comhoibrithe le Suirbhéireacht Gheolaíochta Thuaisceart Éireann agus le Suirbhé Geolaíochta na Breataine i mí na Samhna. Ar bhonn praiticiúil spreagfaidh an creat seo roinnt mhéadaithe eolais chomh maith le comhoibriú feabhsaithe idir cláir. Déanfaidh sé seo leas custaiméirí ar dhá thaobh na Teorann.

Tá fáilte á chur roimh na forbairtí seo go léir ag custaiméirí agus geallsealbhóirí GSI. Tá sé tábhachtach go bhfuil siad san – agus tá sé chomh tábhachtach céanna go bhfuil an pobal i gcoitinne – ar an eolas faoin gcúnamh a d’fhéadfadh GSI a thabhairt d’ár n-iomaíochas eacnamaíoch agus do cháilíocht na beatha. Beidh tábhacht leis an mbliain seo, 2008, maidir leis seo. Is é seo Bliain Idirnáisiúnta an Domhain, agus lena linn, beidh geolaithe ag spreagadh feasachta méadaithe faoin méid luachmhar a chuireann a n-eolaíocht leis an sochaí.

Fáiltím roimh fhoilsiú na Tuarascála Bliantúla seo agus roimh a haguisíní ar láithreáin ghréasáin a leagann amach torthaí cláir GSI le linn 2007. Is maith liom aitheantas a thabhairt don chúnamh a thug foireann GSI i rith na bliana agus do chomhoibriú custaiméirí agus geallsealbhóirí freisin.

Tony Killeen TD, Aire Stáit
Tony Killeen, TD
Aire Stáit
An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh,
agus Acmhainní Nádúrtha.
Feabhra 2008.