2007 Tuarascáil Bhliantúil - Ghníomhaireacht náisiúnta don earnáil gheo-eolaíochta
  Réamhrá | Ghníomhaireacht náisiúnta don earnáil gheo-eolaíochta | Buaicphointí 2007 | Déanann an Gheo-eolaíocht dul chun cinn suntasach | Tiománann taighde Geilleagar an Eolais | Éire 3D | Ag tacú le hinfrastruchtúr éifeachtach | Fíoru ár nacmhainneacht chósta | An Gheo-eolaíocht agus fuinneamh na hÉireann | Tá uisce glan lárnach dár dtimpeallacht | Comhoibriú Thuaidh-Theas agus comhoibriú Idirnáisiúnta | Tacaíonn an tsochaí le Geo-eolaíocht | Eagraíocht GSI | Seirbhísí GSI a úsáid

MISEAN: Freastal ar shochaí atá ag athrú trí eolas geolaíoch tráthúil a chur ar fáil

FÍS: Chun cur lenár gcustaiméirí agus leis an sochaí trí bheith sofhreagrach
agus éifeachtach.

SPRIOCANNA STRAITÉISEACHA:

  • Eolas geolaíoch cruinn a mbeadh teacht go héasca air, a sholáthar.
  • Tacú le forbairt inbhuanaithe, cosaint chomhshaoil agus pleananna forbartha náisiúnta.
  • Acmhainní talún na hÉireann a mhapáil.
  • Tuiscint an phobail maidir le ról GSI agus ról na geolaíochta i sochaí na hÉireann a chur chun cinn.
  • Timpeallacht oibre spreagúil, ghríosúil agus fhiúntach a sholáthar d’fhoireann GSI.


CROÍLUACHANNA GSI

Téann GSI i mbun a mhisin trí fheidhmiú a chroíluachanna:

Ardchaighdeán Feabhais – Ní mór dó seo a bheith mar bhonntaca lenár
ngníomhaíochtaí ó fhís go cleachtais oibríochta agus táirgí deiridh agus seirbhísí;

Inrochtaineacht – Cuirtear sonraí ar fáil do gach úsáideoir ar bhealach tráthúil agus i bhformáid atá oiriúnach don úsáideoir;

Freagrúlacht – Déanann GSI iarracht fíor-riachtanais a chustaiméirí agus a gheallsealbhóirí a thuiscint agus a thuar, agus freagra éifeachtach a thabhairt orthu;

Feasacht Eiticiúil – Léiríonn GSI ionracas, comhionannas agus neamhchlaontacht ina chuid seirbhísí agus sonraí;

Feasacht Shochaíoch – Déanann GSI forbairt ar a chuid clár, ag teacht le riachtanais na sochaí;

Spreagadh – Taighde agus nuáil a ghríosadh trí úsáid a bhaint as ár sonraí le luach breise a chur ar fáil do chustaiméirí;

Comhoibriú – Uas-leas do chustaiméirí agus do gheallsealbhóirí a chruthú trí chomhoibriú ag an leibhéal réigiúnach, náisiúnta, Thuaidh-Theas agus idirnáisiúnta;

Ardleibhéil Scileanna – Cuirimid luach ar fáil do chustaiméirí agus do gheallsealbhóirí trí scileanna na foirne a uasghrádú go leanúnach.

Barr an leathanaigh