2007 Tuarascáil Bhliantúil - Eagraíocht GSI
 Réamhrá | Ghníomhaireacht náisiúnta don earnáil gheo-eolaíochta | Buaicphointí | Déanann an Gheo-eolaíocht dul chun cinn suntasach | Tiománann taighde Geilleagar an Eolais | Éire 3D | Ag tacú le hinfrastruchtúr éifeachtach | Fíoru ár nacmhainneacht chósta | An Gheo-eolaíocht agus fuinneamh na hÉireann | Tá uisce glan lárnach dár dtimpeallacht | Comhoibriú Thuaidh-Theas agus comhoibriú Idirnáisiúnta | Tacaíonn an tsochaí le Geo-eolaíocht | Eagraíocht GSI | Seirbhísí GSI a úsáid
"Tá cultúir láidir sa Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha in infheistiú i bhforbairt foirne agus gríosaítear foireann GSI chun tabhairt faoi oiliúint atá dírithe ar fhorbairt phearsanta agus éifeachtacht fheabhsaithe oibre."

Is rannán den Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha é GSI. Feidhmíonn sé a mhisean trí Ráiteas Straitéise agus bhí ráiteas nua a chlúdaíonn 2008-2010 réidh i bhfoirm dhréachta faoi dheireadh 2007. Ina theannta sin ullmhaíodh Plean Gnó GSI níos mionsonraithe do 2008, mar a rinneadh blianta eile. Is é an comhthéacs bunriachtanach d’fheidhmiú Plean Gnó GSI ná Córas Forbartha agus Bainistiú Feidhmíochta an Rialtais (PMDS) a chumasaíonn daoine den fhoireann chun a spriocanna oibre a aithint agus a bhaint amach. Is féidir mionsonraí faoi sholáthar foirne in eagraíocht GSI agus athruithe foirne i rith 2007, a fháil sna haguisíní ar an láithreán gréasáin a ghabhann leis an tuarascáil seo.

Cuireadh tuarascálacha ar fheidhmiú Phlean Gnó GSI 2007 faoi bhráid Bhainistíocht na Roinne ar bhonn ráithiúil. Tháinig Coiste Comhairleach GSI, ar fóram é don chumarsáid idir GSI agus a gheallsealbhóirí, le chéile faoi dhó i rith 2007 agus bhreithnigh dul chun cinn agus forbairtí deireanacha chomh maith le pleananna don todhchaí. Tá ballraíocht an Choiste le fáil sna haguisíní ar an láithreán gréasáin a ghabhann leis an tuarascáil seo.

Tá cultúir láidir sa Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha in infheistiú i bhforbairt foirne agus gríosaítear foireann GSI chun tabhairt faoi oiliúint atá dírithe ar fhorbairt phearsanta agus éifeachtacht fheabhsaithe oibre. Rinneadh infheistíocht shuntasach in oiliúint foirne i 2007 le tacaíocht Aonad Forbartha Foirne na Roinne: chaith gach duine den fhoireann 6 lá ar an meán (mar a rinne anuraidh) ag imeachtaí oiliúna nó comhdhála.


Gerry Stanley received award from Mike Garvey

Bronnadh an Dámhachtain Fiúntais Speisialta ar Gerry Stanley (in centre, having received his award from Mike Garvey, on left) don fhorbairt agus don bhainistiú rathúil a rinne sé ar Chlár na Mianraí. Fuair na Foirne Bainistíochta Cóiríochta agus Eolais, in éineacht le Sarah Gatley, Michael Kennedy, Brian McConnell agus Raymond Weafer, Dámhachtainí Fiúntais freisin. Tá mionsonraí ar fáil sna haguisíní ar an láithreán gréasáin a ghabhann leis an tuarascáil seo.


Níl seachadadh táirgí agus seirbhísí GSI indéanta ach amháín de bhrí cúnaimh luachmhar a sheirbhísí taca. Cuireann Rannáin eile den Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha cuid mhór díobh seo ar fáil. Is maith liom aitheantas a thabhairt do thacaíocht agus do chomhoibriú na Rúnaíochta, Airgeadas Corporáideach agus Pleanáíl, Seirbhísí Corporáideacha, an Rannán Acmhainní Daonna (lena n-áirítear an tAonad Forbartha Foirne agus an tAonad um Athrú Straitéiseach), Rannán na gCóras Eolais, Iniúchadh inmheánach agus an Phreasoifig.

Tugann seirbhísí tacaíochta inmheánacha GSI tacaíocht dá chláir freisin, seirbhísí a thugann cúnamh riachtanach oiriúnach dóibh. Is iad seo seirbhísí tacaíochta GSI:

An Rannóg Theicniúil atá freagrach as an gclár druileála, an stóras croíleacáin in Eastát Tionsclaíoch Áth an Ghainnimh (áit ar scrúdaigh cuideachtaí taiscéalaíochta croíleacáin 19 uair i 2007), saotharlanna GSI, an léachtlann (a úsáideadh ar 96 ócáid i 2007) agus cothabháil an fhlít feithiclí (ceannaíodh dhá fheithicil nua).

Tacaíonn na Rannóga Bainistiú Eolais agus IT, i gcomhordú le Rannán Córas Eolais na Roinne, raon leathan gníomhaíochtaí ar fud GSI, lena n-áirítear forbairt chóras. Caitheadh cuid mhór acmhainní d’fheidhmiú an bheartais nua ar shonraí a sholáthar i bhfoirm dhigiteach ar an idirlíon i 2007.

Seachadann an Rannóg Chartagrafaíochta tacaíocht chomhtháite do gach clár GSI agus do rannáin eile na Roinne. Táirgeann an fhoireann táirgí digiteacha chomh maith le hábhair thaispeána i gcóipeanna crua.

Cuireann an Rannóg Riaracháin le foirmliú beartais, déanann sí bainistiú ar íocaíochtaí agus ar thuairisciú airgeadais, bíonn idirchaidreamh aici leis an Rannóg Acmhainní Daonna ar shaincheisteanna foirne agus ar mhargaí, idir GSI agus geo-eolaíochta. Oibríonn an Rannóg seo Lárionad Custaiméirí GSI arbh é an príomh-chomhéadan do chustaiméiri ar mian leo seirbhísí GSI a úsáid nó a tháirgí a cheannach.

Barr an leathanaigh