2007 Tuarascáil Bhliantúil - Comhoibriú Thuaidh-Theas agus comhoibriú idirnáisiúnta
 Réamhrá | Ghníomhaireacht náisiúnta don earnáil gheo-eolaíochta | Buaicphointí | Déanann an Gheo-eolaíocht dul chun cinn suntasach | Tiománann taighde Geilleagar an Eolais | Éire 3D | Ag tacú le hinfrastruchtúr éifeachtach | Fíoru ár nacmhainneacht chósta | An Gheo-eolaíocht agus fuinneamh na hÉireann | Tá uisce glan lárnach dár dtimpeallacht | Comhoibriú Thuaidh-Theas agus comhoibriú Idirnáisiúnta | Tacaíonn an tsochaí le Geo-eolaíocht | Eagraíocht GSI | Seirbhísí GSI a úsáid
“Mheas na hAirí go raibh mórdheiseanna ann i gcónaí chun a chinntiú go mbainimid an leas is mó as infheistíochtaí sa gheo-eolaíocht.”

 

I Samhain 2007, ag tógáil ar roinnt blianta de chomhoibriú neamhfhoirmiúil, shínigh Suirbhéireacht Gheolaíochta Thuaisceart Éireann (GSNI), Suirbhéireacht Gheolaíochta na Breataine agus an GSI creatoibre do bhreis comhoibrithe eolaíochta. Tacaíonn an gníomh seo le cuspóirí an Rialtais maidir lena chlár Thuaidh-Theas agus Thoir-Thiar. Tá sé ceaptha roinnt saineolais a éascú agus soláthar seirbhísí feabhsaithe agus seirbhísí níos éifeachtaí a chur ar fáil do chustaiméirí agus do gheallsealbhóirí. Is iad an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, Éamonn Ryan, TD, agus an tAire Fiontair, Trádála agus Infheistíochta, Nigel Dodds, MLA a bhí mar fhinnéithe ag an síniú. Mheas na hAirí go raibh mórdheiseanna ann i gcónaí chun a chinntiú go mbainimid an leas is mó as infheistíochtaí sa gheo-eolaíocht.

Tá comhoibriú idirnáisiúnta riachtanach d’eagras barainneach mar GSI chun a chinntiú go gcoinníonn sé ar an eolas faoi dhea-chleachtas, go gcuireann sé uas-scileáil agus deiseanna líonraithe ar fáil don fhoireann agus ar an mbealach seo go gcuireann sé leis an luach dá chustaiméirí. Is deis lárnach é freisin scileanna GSI a léiriú go hidirnáisiúnta agus cumas agus bonn scileanna na hÉireann sa gheo-eolaíocht a chur chun cinn. Le linn 2007 d’fhaomhaigh an rialtas Meamram Tuisceana idir GSI agus IGME (Suirbhéireacht Gheolaíochta na Spáinne) a spreagfaidh tógáil eolais trí chomhoibriú agus comhghníomhaíochtaí. Choinnigh eolaithe ó GSI agus ón earnáil tríú leibhéal orthu lena rannpháirtíocht i dtionscadal amach ó chósta na hÉireann faoin gClár Druileála Aigéan Comhtháite (IODP).

Is ball gníomhach de Eurogeosurveys, nó cumann suirbhéanna geolaíochta na hEorpa é, an GSI. Éascaíonn an cumann seo rochtain éasca ar shaineolas geo-eolaíochta d’institiúidí Eorpacha, agus is meicníocht éifeachtach é do GSI dul i gcion ar chinnteoireacht agus ar bheartas na hEorpa. Feidhmíonn sé trí shraith ghrúpaí saineolaithe agus tá foireann GSI a fhreastalann orthu liostaithe sna haguisíní ar an láithreán gréasáin atá ag dul leis an tuarascáil seo.

Is é Ceardchumann Idirnáisiúnta na nEolaíochtaí Geolaíochta (IUGS) an t-eagras ionadaíoch domhanda don gheolaíocht a aithníonn UNESCO. Tá ról tábhachtach aige i mbunú caighdeán agus modh-eolaíochtaí idirnáisiúnta, i gcur chun cinn comhoibrithe agus tionscadail idirnáisiúnta, agus in eagrú na Comhdhála Idirnáisiúnta Geolaíochta gach ceithre bliana. Is é GSI, le tacaíocht Acadamh Ríoga na hÉireann, an t-eagras náisiúnta a chlaíonn le IUGS agus le Clár Geo-eolaíochta Idirnáisiúnta (IGCP) de chuid UNESCO.

Tionóladh Siompóisiam Mianraí an Atlantaigh Thuaidh (NAMS), a eagraíonn GSI agus Suirbhéireacht Gheolaíochta Thalamh an Éisc agus Labrador gach re bhliain faoi choimirce an Mheamram Tuisceana idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Thalamh an Éisic agus Labrador, i mBaile Átha Cliath i mí Lúnasa. Mar chuid lárnach de Chomhdháil ollmhór SGA, “Digging Deeper”, d’fhreastail cuid mhór den 600 toscaire a bhí i láthair uirthi. De thoradh seo tugadh spreagadh éifeachtach d’acmhainn mianraí na hÉireann tráth a raibh infheistíocht thaiscéalaíochta mhéadaithe ann.State reception in Dublin Castle
Minister of State Mr. Tony Killeen (centre) along with from left, Sandy Archibald (President, IAEG), Gerry Stanley (Chairman, Local Organising Committee), Hartwig Frimmel (President, SGA) and Peadar McArdle (Director, Geological Survey of Ireland) at the State Reception in Dublin Castle.

Sheol Fóram Taighde Comhshaoil na hAlban agus Thuaisceart Éireann (SNIFFER), lena n-áiritear an GSI, a Uirlis Léirshamhlaithe WFD a chuimsíonn breis agus 1,000 íomhá jpeg d’idirghníomhaíochtaí éagsúla screamhuisce, cuid mhór acu bainteach le comhthéacs na hÉireann (http://www.wfdvisual.com/).

D’fhormhuinigh Éire Dearbhú Cape Town ag an nGrúpa ar Bhreathnadóireacht ar an Domhan (GEO) i mí na Nollag. Tugann an deabhrú seo tacaíocht don phlean feidhmithe deich mbliana chun córas de chórais a chruthú le heolas ón mBreathnadóireacht ar an Domhan a sheachadadh ar bhonn domhanda, chun leasa an chine daonna. Déanfaidh sé seo táirgí lárnacha a sheachadadh chun tacú le taighde agus le seirbhísí geo-eolaíochta agus is é GMES ( Monatóireacht Dhomhanda don Chomhshaol agus Slándáil/Global Monitoring for Environment and Security) a chuirfidh an AE ar fáil.Photo by Anne JohnstonPhoto by Clair DonogharPhoto by Mark Clehane
Photo by Judith BoylePhoto by Grainne BaxterPhoto by Frank Fagan

Barr an leathanaigh


Geolaíocht Amháin: Cur chuige domhanda

One Geology logo

Tá Bliain Idirnáisiúnta an Domhain tar éis tionscnamh luachmhar a spreagadh chun rochtain ar eolas geolaíochta ar bhonn domhanda a éascú. Tá sé d’aidhm ag Geolaíocht Amháin (One Geology), tionsadal á chomhordú ag Suirbhé Geolaíochta na Breataine (BGS), "na sonraí mapa geolaíochta is fearr atá ar fáil ar fud an domhain a bheith inrochtana ar an ngréasán ar scála thart ar 1:1milliún, mar chúnamh ón Suirbhéireacht Gheolaíochta do Bhliain Idirnáisiúnta an Domhain ".

Cuirfear na sonraí mapa geolaíochta ar fáil mar sheirbhís dáilte ghréasáin, sonraí dá chríocha féin á gcur ar fáil ag gach suirbhé geolaíochta náisiúnta ar thairseach gréasáin. Agus é faoi thiomáint ag an idirmhalartú caighdeánach GeosciML, beidh na sonraí inrochtana trí bhrabhsálaithe mapa dinimiciúla. Is í an sprioc mapa geolaíochta digiteach dinimiciúil a chruthú don domhan, agus úsáid á baint as na sonraí is fearr atá ar fáil, agus mar sin glacfar le cur chuige réadúil chun glacadh le sonraí mapa.

Tá tacaíocht 65 náisiún ag an tionscadal tarraingteach seo agus is onóir don GSI gurb iad ionadaithe na hÉireann iad. Ghlac geolaithe GSI páirt ghníomhach sa chéad cheardlann Geolaíocht Amháin i Brighton, sa Ríocht Aontaithe i Márta. Dhearbhaigh Comhaontú Brighton, a d’eascair aisti, go bhfuil sonraí mapa geolaíochta riachtanach do chur chun cinn na heolaíochta agus an oideachais chun réitigh níos fearr a chur ar fáil ar na dúshláin a bhaineann le maolú guaiseanna timpeallachta, le soláthar inbhuanaithe fuinnimh, mianraí agus uisce a chinntiú, agus le aghaidh a thabhairt ar dhúshlán práinneach ár n-aeráide atá ag athrú.

Portion of the Bedrock Geological map of Ireland


Cuirfear sonraí mapa ar fáil níos mó agus níos mó ar an láithreán gréasáin tiomnaithe, Geolaíocht Amháin, ag tosú go déanach i 2008. Tabharfaidh an rochtain seo teacht ar an eolaíocht do mhic léinn ionchasacha. Spreagfaidh na sonraí, mar léiriú neamhchlaonta ar a bhfuil le teacht, infheistíocht taiscéalaíochta isteach freisin.

Barr an leathanaigh

 BGS logo


GSNI logo


IGME logo


IODP logo


EuroGeoSurveys logo


IUGS logo


IGCP logo


RIA logo


NAMS logo


Geological Survey of Newfoundland and Labrador logo