2007 Tuarascáil Bhliantúil - An Gheo-eolaíocht agus fuinneamh na hÉireann
Réamhrá | Ghníomhaireacht náisiúnta don earnáil gheo-eolaíochta | Buaicphointí | Déanann an Gheo-eolaíocht dul chun cinn suntasach | Tiománann taighde Geilleagar an Eolais | Éire 3D | Ag tacú le hinfrastruchtúr éifeachtach | Fíoru ár nacmhainneacht chósta | An Gheo-eolaíocht agus fuinneamh na hÉireann | Tá uisce glan lárnach dár dtimpeallacht | Comhoibriú Thuaidh-Theas agus comhoibriú Idirnáisiúnta | Tacaíonn an tsochaí le Geo-eolaíocht | Eagraíocht GSI | Seirbhísí GSI a úsáid
"Cuireann an Gheo-eolaíocht leis an Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide trí bhreithniú a dhéanamh ar an gcumas stóráil faoi thalamh buan a dhéanamh ar dhé-ocsaíd charbóin, go háirithe nuair a ghintear i gcainníochtaí suntasacha í ag pointe a foinse."

Tá an beartas fuinnimh náisiúnta dírithe ar fheabhas a chur ar an éifeachtacht in úsáid fhoriomlán fuinnimh agus ar an gcomhréir d’acmhainní in-athnuaite, a úsáidtear in ár meascán fuinnimh, a mhéadú. Ag cur easpa féindóthain na hÉireann i soláthairtí fuinnimh san áireamh, tá sé tábhachtach freisin go leanaimid orainn ag lorg foinsí nua breoslaí iontaise traidisiúnta a bheidh in uachtar in ár n-ionchuir fhuinnimh go ceann píosa fada. Tá ról leanúnach ag GSI ag tacú leis na cuspóirí beartais seo; ar ndóigh is tosaíocht lárnach dá mhisean anois iad tionscadail fhuinnimh.

Leanann GSI air ag fáil eolais gheolaíochta agus tacair gheo-eolaíochta, ar an gcladach agus amach ón gcósta araon, a thugann tacaíocht do thaiscéalaíocht leanúnach agus do shaothrú breoslaí iontaise. Amach ón gcósta, tá GSI tar éis maoiniú a dhéanamh le blianta beaga anuas ar shuirbhéanna doimhne seismeacha, ar bunús taighde geoifisiciúil bunaidh iad, agus a chuirfidh taca le measúnaithe tráchtála ar acmhainneacht hidreacarbón i limistéar Rockall-Hatton amach anseo. Tabharfaidh taighde faoi Dhámhachtainí Taighde Geo-eolaíochta Uí Ghríofa tacaíocht don sprioc seo. Is foinse pleanála iad na tacair sonraí de chuid Suirbhé Náisiúnta na hÉireann ar Ghrinneall na Farraige a rinneadh i gcomhar le Foras na Mara, le haghaidh suirbhéanna taiscéalaíochta níos mionsonraithe mar aon le taiscéalaíocht ar an láthair agus toibreacha measúnaithe.

Tá foinsí fuinnimh in-athnuaite á n-aithint níos mó agus níos mó in Éirinn, ar an gcladach agus amach ón gcósta araon. Tá tacair sonraí GSI in úsáid sa dá thimpeallacht chun toscaí oiriúnacha talún a bhunú agus chun gaol na láithreán le limistéir oidhreachta geolaíochta a bhunú chomh maith.

Ag cur iontaoibh ard na hÉireann as breoslaí iontaise dá cuid fuinnimh, táthar ag díriú go mór ar bhonn náisiúnta ar iarrachtaí chun astuithe gáis cheaptha teasa isteach san atmaisféar a laghdú. Cuireann an gheo-eolaíocht leis an Straitéis Náisiúnta um Athrú Aeráide trí acmhainneacht stórála buan faoi thalamh do dhé-ocsaíd a mheas, go háirithe nuair a ghintear é i gcainníochtaí suntasacha ag pointe an fhoinse. Le linn 2007 bhí baint ag GSI le tús a chur le staidéar, á threorú ag Fuinneamh Inbhuanaithe Éireann (SEI), ar an acmhainneacht dona leithéid de stóráil ar an gcladach agus amach ón gcósta in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann. Tá sé seo le bheith críochnaithe faoi lár 2008. D’fheidhmigh GSI freisin mar phríomh-chomhpháirtí teicniúil i dtionscadal stórála dé-ocsaíd charbóin eile á mhaoiniú ag EPA, atá ceaptha na hionchais do stóráil dé-ocsaíd charbóin i gcomharsanacht an Stáisiúin Ghinte Cumhachta gualbhreoslaithe ag Gob na Mine a mheas. Déanfar an obair seo a chomhlánú trí thaighde i dtrí chonradh faoi Dhámhachtainí Taighde Geo-eolaíochta Uí Ghríofa.

Shannon Estuary

Barr an leathanaigh

SEI logo
EPA logoBGS logoGSNI logo