2007 Tuarascáil Bhliantúil - Éire 3D
 Réamhrá | Ghníomhaireacht náisiúnta don earnáil gheo-eolaíochta | Buaicphointí | Déanann an Gheo-eolaíocht dul chun cinn suntasach | Tiománann taighde Geilleagar an Eolais | Éire 3D | Ag tacú le hinfrastruchtúr éifeachtach | Fíoru ár nacmhainneacht chósta | An Gheo-eolaíocht agus fuinneamh na hÉireann | Tá uisce glan lárnach dár dtimpeallacht | Comhoibriú Thuaidh-Theas agus comhoibriú Idirnáisiúnta | Tacaíonn an tsochaí le Geo-eolaíocht | Eagraíocht GSI | Seirbhísí GSI a úsáid

"Tá sé i gceist go spreagfadh scaipeadh saor in aisce na sonraí seo an geilleagar laistigh d’earnálacha an chomhshaoil, na taiscéalaíochta, na tógála agus na geo-eolaíochta."

Tá GSI ag bailiú eolais faoi fhodhromchla agus faoi gheolaíocht na hÉireann le breis agus 160 bliain. Cuireadh leis na mapaí traidisiúnta agus tuarascálacha ó bhlianta roimhe seo le déanaí trí mhapaí digiteacha, íomhánna saitilíte agus tuairiscí ar thollphoill. Is torthaí iad na nithe deireanacha seo ar thionscnaimh mhéithshonraí mar Shuirbhé Ghrinneall Náisiunta na hÉireann, INFOMAR agus suirbhéanna aerbheirthe (cuid de Shuirbhé Comhshaoil agus Acmhainní na hÉireann, RESI). Dá bharr seo tá sraith eolais ar chúis maoite é ag an GSI anois ar mhaith leis a roinnt leis an Rialtas, leis an tionsclaíocht, le taighdeoirí agus leis an bpobal.

Cuireann Treoir INSPIRE de chuid an AE (Infrastruchtúr d’Eolas Spásúil san Eoraip) an comhthéacs ar fáil inar féidir le GSI a chinntiú go bhfuil a chuid sonraí inrochtana ag úsáideoirí. Is creat dlíthiúil é INSPIRE atá ceaptha a chinntiú go bhfuil sonraí a bhaineann leis an gcomhshaol ar fáil ar bhonn comh-inoibritheach i measc úsáideoirí agus soláthróirí atá ann cheana nó a d’fhéadfadh a bheith ann. Dá thoradh seo is uirlis luachmhar a bheidh sa treoir seo agus aghaidh á thabhairt ar na dúshláin comhshaoil atá roimh an sochaí amach. Tá INSPIRE ag dréim le bunú seirbhísí eolais spásúla comtháithe, bunaithe ar líonra dáilte bunachar sonraí i mballstáit an AE, iad nasctha ag comhchaighdeáin agus prótacail chun comhoiriúnacht agus comh-inoibritheacht a chinntiú. Is ceann de na téamaí sainithe í an gheolaíocht agus tá Eurogeosurveys, Comhlachas Suirbhéanna Geolaíochta an Aontais Eorpaigh, ag comhoibriú leis an gCoimisiún Eorpach chun a chinntiú go ndéantar tacair sonraí a chomhtháthú go héifeachtach. Tá foireann ón GSI ar ghrúpaí oibre éagsúla de chuid Eurogeosurveys ar cúram dó feidhmiú INSPIRE .

Tógadh céimeanna raidiceacha áirithe i 2007 chun cur le cumas GSI freastal ar riachtanais a úsáideoirí maidir le rochtain sonraí. Socraíodh ar dtús go gcuirfí sonraí uile GSI ar fáil saor in aisce agus é d’aidhm aige go mbainfeadh úsáideoirí reatha agus ionchasacha uasmhéid úsáide astu. Ar an dara dul síos rinneadh cinneadh sonraí GSI a chur ar fáil i bhfoirm dhigiteach ar an ngréasán, chomh tapa agus ab fhéidir. Níorbh aon dúshlán éasca é seo ag cur san áireamh go bhfuil sealúchas sonraí 7Tb ag GSI faoi láthair. Ach tá dul chun cinn mór déanta cheana féin ar shonraí ghrinneall na farraige atá i bhfoirm dhigiteach cheana, agus tá na sonraí seo ar fáil anois. Agus na forbairtí seo á bhfógairt dúirt an tAire Éamonn Ryan, TD: "Tá saorscaipeadh na sonraí seo ceaptha an geilleagar a spreagadh sna hearnálacha comhshaoil, taiscéalaíochta, tógála agus geo-eolaíochta."

D’éascaigh dhá thionscnamh feidhmiú an bheartas cinnidh seo le linn 2007. Is éard atá sa chéad cheann, leathanaigh Sonraí Spásúla ar láithreán gréasáin GSI, ná sraith iniúchóirí mapa simplí atá cúpláilte le pacáistí sonraí réamh-zipeáilte a cheadaíonn íoslódáil saor in aisce. Is éard atá sa dara tionscnamh ná Córas Seachadta Sonraí Gréasán Idirghníomhach (Interactive Web Data Delivery System, IWDDS), a forbraíodh mar chuid den Tionscadal INFOMAR i gcomhar le Foras na Mara. Ceadaíonn an áis a tháinig dá bharr, arna forbairt ag comhairleoirí ón Astráil, do chustaiméirí zúmáil isteach ar réimse áirithe, fáil amach céard iad na sonraí atá ar fáil agus ansin a bhfuil uathu a íoslódáil saor in aisce. Cé gur forbraíodh é seo go sonrach agus sonraí ghrinneall na farraige INFOMAR in aigne, tá an áis á leathnú amach anois le gach sealúchas sonraí atá ag GSI a chur san áireamh.

Rinneadh bunathrú ar ár láithreán gréasáin www.gsi.ie le linn 2007 agus creidimid go bhfuil sé níos soláimhsithe sa staid reatha. Ní theastaíonn aon eolas roimhe sin ón úsáideoir ar sheirbhísí nó ar shonraí GSI agus cuireann sé rochtain gan uaim ar fáil ar ár gcórais seachadadh sonraí agus mapála. Bain triail as!

Is aistear fada i gcónaí é soláthar eolais iomchuí a dteastaíonn mór-infheistíocht uaidh. Teastaíonn measúnú 3D digiteach ar thírdhreach agus ar fhodhromchla ó chustaiméirí ach níl GSI ag an staid ina bhfuil teacht ar a chuid sonraí i 3D go fóill. Ní mór mór-iarracht a dhéanamh amach anseo chun córas léirshamlaithe oiriúnach 3D a sholáthar a éascóidh usáid uasta na sonraí. Díreofar infheistíocht sa todhchaí, de réir mar a bhíonn teacht air, i dtreo soláthar tacar sonraí nua ghrinnill agus talamhbhunaithe, a chuirfeadh tionscnaimh INFOMAR agus RESI ar fáil faoi seach, b’fhéidir, a bhfuil gá leo chun tacú le cinnteoireacht i réimsí mar úsáid talún, caomhnú comhshaoil agus bainistiú acmhainní nádúrtha. Teastóidh forbairt chomhthreomhar seirbhísí monatóireachta agus samhlaithe ó na forbairtí seo go léir, a chuirfidh taca leis an gceathrú diminsean agus a éascóidh úsáid eolais gheo-eolaíochta chriticiúil i mbainistiú comhshaoil. Caithfimid freisin athruithe comhshaoil amach anseo a thuar bunaithe ar shamhlú tionchar athrú aeráide agus treochtaí daonra atá ag athrú.

Barr an leathanaighINSPIRE logo


Photo by Robert Cummins
Photo by Catherine Bushe
Photo by David Kirk
Photo by Sean Tomkins