Timpeallacht Oibre Spreagúil a Sholáthar
 
Réamhfhocal | An Méid a Baineadh Amach i 2006 | Ag freastal ar Shochaí atá ag Athrú | Ag tacú le hEacnamaíocht Eolasbhunaithe | Ár gComhshaol a chosaint | Ár nAcmhainní Domhanda a Mhapáil | Teagmháil leis an tSochaí | Ag Comhoibriú Thar Lear | Timpeallacht Oibre Spreagúil a Sholáthar | Seirbhísí an GSI a úsáid


Is rannán de chuid na Roinne Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha é an GSI, a bhfuil cultúr láidir aige d’infheistíocht a dhéanamh i bhforbairt foirne (féach Croíluachanna GSI níos luaithe). Chuir an polasaí sin ar chumas an GSI a chuid foirne a uas-sciliú agus deiseanna d’ardchaighdeán a sholáthar chun éifeachtacht oibre agus forbairt phearsanta a fheabhsú. Cinntíonn sin go mbíonn an acmhainneacht ag an eagraíocht freagairt go héifeachtach do riachtanais chustaiméirí fad a bhaineann baill foirne aonair a gcuid féin-chomhlíonadh pearsanta amach. Le tacaíocht ó Aonad Forbartha Foirne na Roinne, rinneadh infheistíocht mhór le linn 2006 in oiliúnt foirne an GSI. Bhí gach ball foirne rannpháirteach i 5.8 lá oiliúna ar an meán i 2006, ag teacht le caighdeáin na Státseirbhíse. Thug daichead faoin gcéad den oiliúint aghaidh ar shaincheisteanna bainistíochta agus éifeachtachta pearsanta, agus bhain 25% le freastal ar chúrsaí speisialaithe teicniúla agus gairmiúla. Bhí 20% eile dírithe ar shaincheisteanna teicneolaíochta faisnéise agus rialachais chorparáidigh (ó thaobh airgeadais, go príomha). Thug an 15% deiridh den oiliúint aghaidh ar shaincheisteanna sláinte agus sábháilteachta, lena mbaineann tábhacht chriticiúil d’eagraíocht a n-oibríonn a cuid foirne i raon leathan timpeallachtaí, lena n-áirítear amach ón gcósta agus faoin talamh.

Is é an comhthéacs riachtanach chun Plean Gnó an GSI a chur i bhfeidhm ná Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta an Rialtais (PMDS), a thugann cumhacht don fhoireann, go héifeachtach, a spriocanna oibre a aithint agus a bhaint amach. Le linn 2006, ionduchtaíodh baill foirne nach baill foirne seanbhunaithe sa GSI iad isteach i PMDS (seachas iad sin ar chonarthaí gearrthéarmacha). Bhí oiliúint do chomhaltaí foirne nasctha le cuspóirí forbartha faoi PMDS, agus a ábharthacht a chinntiú ar an gcaoi sin. Bhí foireann an GSI rannpháirteach sa Phróiseas Comhpháirtíochta trí Choiste Comhpháirtíochta Lárnach na Roinne agus trí Choiste Comhpháirtíochta an GSI. Dhírigh Coiste Comhpháirtíochta an GSI ar shaincheisteanna a bhain go sonrach leis an GSI. Bhí an GSI rannpháirteach in athbhreithniú ar éifeachtacht comhpháirtíochta sa Roinn. Le blianta beaga anuas is é an meánráta rannpháirtíochta i gcomhpháirtíocht ná thart ar 20% den fhoireann ar fad.

Éilíonn feidhmíocht mhaith tacaíocht shásúil: ní bheadh an GSI in ann táirgí agus seirbhísí a sheachadadh murach an méid luachmhar a dhéanann a chuid seirbhísí tacaíochta faoi bhainistíocht an Stiúrthóra Cúnta. Cé go dtugtar aitheantas sonrach do gach ceann thíos, níorbh fhéidir torthaí an raon leathan clár oibre a bhaint amach gan tiomantas ó gach ceann acu.

New GSI vehicleBainistíonn an Rannóg Theicniúil an clár druileála chomh maith leis an Stóras Croíleacán in Eastát Tionscal Áth an Ghainimh. Thug custaiméirí ó ollscoileanna agus ón GSI cuairteanna 23 uair chun croíleacáin a scrúdú. Bailíodh 300 tráidire croíleacáin breise ó Minco Ltd agus rinneadh iad a racáil i rith 2006. Thug saotharlanna GSI faoi obair pheitreagrafach do raon tionscadal. Rinne an Rannóg Theicniúil bainistiú ar an Léachtlann, a úsáideadh 188 uair (179 i 2005) do sheimineáir, léachtaí agus cúrsaí oiliúna. Laghdaigh an flít feithiclí, a cheannaigh cúig fheithicil nua i 2006 (chun athsholáthar a dhéanamh ar 4 cinn a bhí diúscartha), meánaois na bhfeithiclí ó 5.3 bliana i 2005 go dtí 3.7 bliana i 2006, forbairt ar cuireadh fáilte roimpi ó thaobh sláinte agus sábháilteachta.

Tacaíonn an Rannóg TE agus Bainistiú Eolais, i gcomhar le Rannán Córais Eolais na roinne, le raon leathan gníomhaíochtaí ar feadh GSI, lena n-áirítear forbairt córais. Ábhar imní a bhí ann le blianta beaga anuas ná ailtireacht bunachar sonraí nua a fhorbairt go sásúil trí uas-sciliú Oracle.

Oibríonn an Rannóg Cartagrafaíochta níos mó agus níos mó go dlúth le seirbhísí eile ag seachadadh tacaíocht lánpháirtithe do gach clár de chuid GSI agus go deimhin codanna eile den Roinn. Is mó an dóigh gur digiteach atá formhór táirgí GSI anois agus bíonn foireann na Rannóige Cartagrafaíochta rannpháirteach go hiomlán ina bhforbairt agus ina seachadadh agus bíonn siad fós ag ullmhú ábhar taispeána i gcruachóip do thaispeántais, do chomhdhálacha agus a leithéid. Bhí siad rannpháirteach freisin i ngníomhaíocht QC i suirbhéireacht amach ón gcósta a bhfuil baint acu leis an gClár INFOMAR.

Tá príomhrólanna ag an Rannóg Riaracháin i ndáil le hairgeadas, foirne, cóiríochta agus seirbhísí do chustaiméirí. Tugann sí faoi na feidhmeanna sin i gcomhar le Rannáin Airgeadais, Iniúchta Inmheánaigh, HR agus Seirbhísí Corparáideacha na Roinne, agus tugtar aitheantas ó chroí do thacaíocht na rannán sin. Oibríonn an rannóg Ionad Custaiméirí GSI, a dhéanann margaíocht ar tháirgí GSI agus a sholáthraíonn siopa aon stad do chustaiméirí, agus cinntíonn sin freagraí cuimsitheacha agus tráthúla ar fhiosrúcháin.

Chuaigh seachtar déag isteach i bpoist sa GSI nó d’fhill siad ar a bpost sa GSI i rith 2006 agus d’fhág cúigear déag. D’fhág ceathrar ball foirne sinsearacha a bhí ann le fada agus a mbeidh eolas ag léitheoirí fúthu an GSI. Ba iad sin Deepak Inamdar, geoifisiceoir, Geoff Wright, hidrigeolaí agus Dick O’Brien, cuntóirdruiléola a ndeachaigh ar scor, agus Donal Daly, hidrigeolaí, a ghlac post leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil. Bhí gairmeacha fada ag gach duine acu leis an GSI agus guímid sonas agus sástacht orthu amach anseo.

Ag deireadh 2006, ceapadh ceathrar ball foirne mar Gheolaithe Sinsearacha: Sean Cullen, Sarah Gatley, Monica Lee agus Ray Scanlon. Beidh príomhról ag gach duine acu maidir le todhchaí an GSI a mhúnlú. Comhghairdeas le gach duine acu!

 Go barr an leathanaigh

 

GRADAIM CUNNINGHAM AGUS GRADAIM FOIRNE

Gach bliain bíonn an GSI ina óstach do na Gradaim Cunningham, atá ainmnithe i gcuimhne ar an iar-Stiúrthóir Cúnta, Mark Cunningham, agus a mhaoinítear trí fhlaithiúlacht a mhuintire. Bronntar dhá Dhuais Coláiste gach bliain do na tionscadail mhapála geolaíocha fochéimithe is fearr agus i mí na Nollag 2006 bronnadh iad ar Sophia Gold agus ar Jonathon Moore, ó Choláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath.

Mar seo a leanas a bhí Gradaim Thuillteanais an GSI do bhaill foirne i 2006:

Chris McDonnell - Special award winnerGradam Speisialta: Chris McDonnell, mar aitheantas ar a fheidhmíocht eisceachtúil i ndáil le hobair an GSI le blianta fada anuas agus ar a sheachadadh tiomanta ó thaobh seirbhíse ardchaighdeáin ar gach rannóg den GSI agus ar a chustaiméirí.Gradam Foirne: Foireann na foirne Screamhuisce - Caoimhe Hickey, Taly Hunter-Williams, Coran Kelly, Michael Kennedy, Monica Lee agus Michael Sheehy. As tiomantas as cuimse do sheirbhís custaiméara agus do chothú foirne éifeachtach in imthosca neamhghnácha agus deacra nuair a bhí easpa sealadach i bhfoireann ghairmiúil seanbhunaithe sa Chlár Screamhuisce.

Gradaim: Aonair:
Joseph Comerford: As an tseirbhís éifeachtúil, chairdiúil agus dhíograiseach a chuireann sé ar fáil don fhoireann go léir – cuireann sé dua air féin a bheith cabhrach ar bhonn laethúil.

Charise McKeon: As a bheith chomh cabhrach agus chomh díograiseach i ngach gné dá cuid oibre. Cuireann sí go mór le hobair an Chláir Bhainistithe Eolais.

Eddie McMonagle: As seirbhísí GIS as cuimse a sheachadadh agus as a chuid oibre foirne éifeachtach le comhghleacaithe éagsúla ar feadh an GSI (ar an gcladach agus amach ón gcósta araon!).

Sophie Preteseille: As an méid eisceachtúil a chuir sí le hobair an GSI agus leis an nGeopháirc Chósta Copair agus as an bhforbairt nuálaíoch a rinne sí ar sheirbhísí oideachasúla.

Ray Scanlon: As an méid suntasach a chuir sé le gach gné den Chlár Buncharraige, lena n-áirítear a shraith nua mapaí agus a tháirgí GIS.


Comhghairdeas le gach duine a bhain gradam amach!

 
 AN 8Ú COMÓRTAS GRIANGHRAFADÓIREACHTA DU NOYER

Tionóltar an Comórtas Grianghrafadóireachta Geolaíochta Du Noyer go bliantúil i gcomhar le Cumann Geolaíochta na hÉireann. Spreagann sé grianghrafadóireacht ardchaighdeáin agus cruthaitheach ar ábhair gheo-eolaíochta agus tírdhreacha, le haird a tharraingt ar an méid tábhachtach a chuireann an gheo-eolaíocht leis an tsochaí. Tá an comórtas ainmnithe in ómós do George Victor Du Noyer, a d’fhóin mar gheolaí leis an GSI ó 1847 go 1869 agus a raibh idir scil ealaíonta agus chruinneas teicniúil le braith ina chuid sceitsí agus pictiúr.

Bronnadh gradaim 2006 i mí na Nollag mar seo a leanas:

1ú Wojciech Szczygiel

2ú John Linehan

3ú Xavier Monteys

4ú Robert Stewart, Sean Tomkins, Conor Power, Con O’Rourke

Comhghairdeas leis na buaiteoirí, a bhfuil roinnt dá gcuid grianghraf iontach sa tuarascáil seo.

High Atlas Mountains - overall winner

Moltar duit smaoineamh ar chomórtas 2007 a iontráil. Beidh mionsonraí faoin gcomórtas sin le fáil ar www.gsi.ie/. Ba chóir iontrálacha a sheoladh chuig an GSI, Sceach an Bhacaigh, Bóthar Haddington, Baile Átha Cliath 4, agus cuir “Comórtas Du Noyer” ar an gclúdach litreach, roimh 31 Deireadh Fómhair 2007.


 Go barr an leathanaigh