Ag freastal ar Shochaí atá ag Athrú
 
Réamhfhocal | An Méid a Baineadh Amach i 2006 | Ag freastal ar Shochaí atá ag Athrú | Ag tacú le hEacnamaíocht Eolasbhunaithe | Ár gComhshaol a chosaint | Ár nAcmhainní Domhanda a Mhapáil | Teagmháil leis an tSochaí | Ag Comhoibriú Thar Lear | Timpeallacht Oibre Spreagúil a Sholáthar | Seirbhísí an GSI a úsáid


Bíonn gá ag custaiméirí suirbhéanna geolaíochta náisiúnta mar Shuirbhéireacht Geolaíochta na hÉireann (GSI) le teacht éasca agus tráthúil ar eolas cuí chun tacú le raon leathan gnéithe den saol náisiúnta. Baineann na gnéithe sin i gcónaí le bainistiú acmhainní nádúrtha ach tá leathnú amach tagtha orthu leis na déaga de bhlianta anuas le tógáil, infrastruchtúr líneach, caomhnú comhshaoil, oidhreacht agus oideachas a chur san áireamh.

Tá sé mar aidhm ag an Treoir INSPIRE (Infrastruchtúr maidir le Eolas Spáis sa Chomhphobal Eorpach) de chuid an AE, ar tháinig an Pharlaimint Eorpach agus Comhairle na hEorpa ar chomhaontú faoina raibh inti le deireanaí, eolas spáis ar fud na hEorpa a chomhchuibhiú agus beidh tionchar mór aici ar an gcaoi a sheachadtar seirbhísí geo-eolaíochta, cuid an GSI san áireamh, amach anseo. Faoin treoir beidh ar bhaill stáit an AE comhphrionsabail a chur i bhfeidhm ar riaradh a seirbhísí mapa agus sonraí spáis. Beidh deis níos fearr ag saoránaigh na hEorpa teacht ar eolas comhshaoil úsáideach agus meiteashonraí uasghrádaithe ar an Idirlíon. Is dóigh go mbeidh feidhm leis an Treoir seo ó shamhradh 2007 agus tabharfaidh sí mórdhúshlán do sholáthróirí sonraí digiteach agus spáis ar nós an GSI.

Is fócas láidir de chomhoibriú reatha Thuaidh-Theas í forbairt gheilleagair oileánda laistigh d’oileán na hÉireann. Tá tionchar ag rátaí éagsúla d’fhás eacnamaíochta laistigh de gach dlínse ar an bhforbairt sin chomh maith le treochtaí déimeagrafacha a d’fhágfadh go bhféadfadh daonra an oileáin filleadh ar an leibhéal a bhí ann roimh an Ghorta taobh istigh d’aon ghlún eile. Díríonn scaipeadh geografach neamhchothrom na gcúinsí seo aird mhór ar thábhacht straitéise spáis ar bhonn uile-oileánda. Tá cur síos ar an gcomhoibriú seo atá ag teacht chun cinn idir Suirbhéireacht Gheolaíochta Thuaisceart Éireann (GSNI) agus an GSI in áit eile sa tuarascáil seo agus is freagairt é ar an mbrú ó riachtanas forbairt réigiúnach cothrom agus iomaíochas eacnamaíoch.

Leanfaidh an GSI air ag soláthar mapáil bunlíne agus suirbhéanna ach fágann riachtanais na sochaí go gcaithfidh sé díriú níos mó agus níos mó i dtreo monatóireacht a dhéanamh ar ár gcomhshaol mar bhonn múnlóireachta próiseas comhshaoil tábhachtach agus a dtionchar ar ár saol amach anseo a thuar.

Beidh a fhios ag daoine a léigh Tuarascáil Bhliantúil an GSI anuraidh (ar fail ag www.gsi.ie) gur fhorbair an GSI fís straitéiseach go dtí 2015 a chuir san áireamh an gá a bheadh le seirbhísí eolais gréasán-chumasaithe a fhorbairt. Is é misean GSI, mar ghníomhaireacht geolaíochta náisiúnta, díriú i gcónaí ar thacú le cuspóirí náisiúnta agus réigiúnacha trí eolas cuí agus comhairle a chur ar fáil. Le ráiteas a fháil faoi na croíluachanna a chuireann dlús leis an GSI agus a mhisean á sheachadadh féach bosca “Croíluachanna GSI”. Is iad seo a leanas spriocanna straitéiseacha an GSI:Eolas geolaíoch cruinn ar féidir teacht air go héasca a sholáthar.

  • Tacú le forbairt inbhuanaithe, le cosaint comhshaoil agus pleananna forbartha náisiúnta.
  • Acmhainní talún na hÉireann a mhapáil.
  • Tuiscint an phobail maidir le ról an GSI agus ról na geolaíochta i sochaí na hÉireann a chur chun cinn.
  • Timpeallacht oibre ghríosúil, spreagúil agus fhiúntach a sholáthar d’fhoireann an GSI.

Tá cur síos sa Tuarascáil Bhliantúil seo ar an dul chun cinn a rinneadh le deireanaí chun na spriocanna seo a bhaint amach. Tá tuairisc inti ar dhá chlár nua, INFOMAR agus RESI, a dearadh le freastal ar riachtanais aitheanta nua chustaiméirí. Déantar sonraí a cheadúnú d’úsáideoirí i bhfoirm dhigiteach níos mó agus níos mó agus tá liosta de bhunachair shonraí ar fáil san aguisín a ghabhann leis an tuarascáil seo ar www.gsi.ie. Tá sonraí ar fáil saor in aisce chun críche oideachais agus taighde agus is gné thábhachtach í seo den chaoi a spreagann an GSI úsáid a chuid sonraí.

 Go barr an leathanaighCROÍLUACHANNA an GSI

Téann an GSI i mbun a mhisin trí na croíluachanna a fheidhmiú:

Ardchaighdeán Feabhais – Ní mór dó seo a bheith mar bhonntaca lenár ngníomhaíochtaí ó fhís go cleachtais oibríochta and táirgí deiridh agus seirbhísí;
Inrochtaineacht – Cuirtear sonraí ar fáil do gach úsáideoir ar bhealach tráthúil agus i bhformáid atá oiriúnach don úsáideoir;­
Freagrúlacht – Déanann an GSI iarracht fíor-riachtanais a chustaiméirí agus a gheallsealbhóirí a thuiscint agus a thuar, agus freagra éifeachtach a thabhairt orthu;­
Feasacht Eiticiúil – Léiríonn an GSI ionracas, comhionannas agus neamhchlaontacht ina chuid seirbhísí agus sonraí;­
Feasacht Shochaíoch – Déanann an GSI forbairt ar a chuid clár ag teacht le riachtanais na sochaí;
Spreagadh – Taighde agus nuáil a ghríosadh trí úsáid a bhaint as ár sonraí le luach breise a chur ar fáil do chustaiméirí;
Comhoibriú – Uas-leas do chustaiméirí agus do gheallsealbhóirí a chruthú trí chomhoibriú ag an leibhéal réigiúnach, náisiúnta, Thuaidh-Theas agus idirnaisiúnta;
Ardleibhéil Scileanna – Cuirimid luach ar fáil do chustaiméirí agus do gheallsealbhóirí trí scileanna na foirne a uasghrádú go leanúnach.

 Go barr an leathanaigh